ITA
    โครงสร้างบริหาร
      ทำเนียบผู้บริหาร
      ทำเนียบฝ่ายสภา
      ทำเนียบปลัดเทศบาล
    ทำเนียบบุคลากร
      สำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองวิชาการและแผนงาน
      กองสาธารณสุข
      กองการศึกษา
      งานตรวจสอบภายใน
    โครงสร้างเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
    คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล
    รางานผลการปฏิบัติงาน นายกเทศมนตรี
    ประกาศกำหนดเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    เทศบัญญัติ
      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
      เทศบัญญัติอื่นๆ
    รายรับ-รายจ่าย ประจำปี
      รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ
    แผนพัฒนา
      แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
      แผนพัฒนาสามปี
      แผนพัฒนาสามปี ฉบับเพิ่มเติม
      แผนการดำเนินงาน
      รายงานติดตามและประเมินผลแผน
    แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
     แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
    กรอบอัตรากำลัง
      แผนอัตรากำลัง 3 ปี
      กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
      ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    รายงานผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
    สรุปจัดซื้อจัดจ้าง
      ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร1)
    แผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
    ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลา
    แผนผังแสดงขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
    ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
      ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลฯ
    คู่มือประชาชน
    ท่องเที่ยว/สินค้าของฝาก
      แหล่งท่องเที่ยวบ้านหาดเสี้ยว
      แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
      แนะนำที่กินที่พักบ้านหาดเสี้ยว
    วัฒนธรรมชาวหาดเสี้ยว
      งานประเพณีวัฒนธรรม
      วิถีชีวิตชาวไทยพวน
      ภูมิปัญญาท้องถิ่น
    กระดานสนทนา
      ข่าวสารรายวัน
      เรื่องราวร้องทุกข์
      แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
    หนังสือพิมพ์
    ไทยรัฐ
    เดลินิวส์
    มติชน
    คมชัดลึก
    ข่าวสด
    ฐานเศรษฐกิจ
    ผู้จัดการ
    รวมลิงค์
การแสดงเจตจำนงสุจริตผ่านเว็บไซต์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
เชิญชวนข้าราชการและประชาชนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ทางออน์ไลน์
สำนักงานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs
ทดสอบภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานศูนย์ลำปาง
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสุโขทัย
หาดเสี้ยวบ้านเรา แฟนเพจ
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 16
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 228
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,844,182
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
15 ตุลาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
  
10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30  31     
             
 ผลงานของเรา

ผลงานที่ภาคภูมิใจเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวได้รับ โล่รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2557
ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน


เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
ได้รับรางวัล"ชนะเลิศ"การประกวดโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2556
ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
โครงการประเมินเทศบาลเมองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปี 2555
(ประเภท:เทศบาลขนาดเล็ก)เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวได้รับรางวัลชนะเลิศ
ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   
ประกวดกระทงใหญ่ประเภทความคิดสร้างสรรค์
งานประเพณีลอยกระทง  เผาเทียน  เล่นไฟ  จังหวัดสุโขทัย  ประจำปี  2555

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวได้รับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น  ด้านการดำเนินงานวัฒนธรรม  และด้านการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ประจำปี ๒๕๕๖  จากกระทรวงวัฒนธรรม

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวได้รับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 76 จังหวัด
ประจำปี ๒๕๕๖  จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวได้รับรางวัล
ในฐานะองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น
จากนางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี 
ประจำปี  2554

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวได้รับรางวัล  “วัฒนคุณาธร” 
เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ด้านองค์กรที่ส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม
ประจำปี 
2555  จาก  กระทรวงวัฒนธรรม
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวได้รับโล่รางวัล
ตำบลต้นแบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวดีเด่น
ตามเกณฑ์กรมอนามัย  ประจำปี  2555 
จาก  กระทรวงสาธารณสุข

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวได้รับมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการดำเนินงานวัฒนธรรมด้านมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  ประจำปี  2555
จาก  กระทรวงวัฒนธรรม    

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเขต
   รางวัลการดำเนินกิจกรรมดีเด่น  การดำเนินงานสร้างสุขภาพวิถีพุทธ  ประจำปี  2555 
จาก  กระทรวงสาธารณสุข  เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวได้รับโล่รางวัลผ่านการประเมิน 
“ตำบลต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว” (Long Term Core)
ประจำปี  2555   จาก  กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวได้รับรางวัลชนะเลิศ
ประเภทความคิด  

การประกวดขบวนแห่วัฒนธรรมวัฒนธรรมวันของดีศรีสัชนาลัย  ประจำปี  2555

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
การประกวด  โคมชัก  โคมแขวน 
ประเภทความคิดสร้างสรรค์  งานประเพณีลอยกระทง 
เผาเทียน 
เล่นไฟ  จังหวัดสุโขทัย   ประจำปี  2555


 


สำนักงานเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
309 หมู่ที่3 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130
โทรศัพท์ 055 - 671-122 โทรสาร 055 - 671-122 ต่อ 33
Copyright by hadsiew.com
Engine by MAKEWEBEASY