โครงสร้างบริหาร
      ทำเนียบผู้บริหาร
      ทำเนียบฝ่ายสภา
      ทำเนียบปลัดเทศบาล
    ทำเนียบบุคลากร
      สำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองวิชาการและแผนงาน
      กองสาธารณสุข
      กองการศึกษา
    โครงสร้างเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง 3 ปี
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล
    รางานผลการปฏิบัติงาน นายกเทศมนตรี
    ประกาศกำหนดเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    เทศบัญญัติ
      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
      เทศบัญญัติอื่นๆ
    รายรับ-รายจ่าย ประจำปี
    แผนพัฒนา
      แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
      แผนพัฒนาสามปี
      แผนพัฒนาสามปี ฉบับเพิ่มเติม
      แผนการดำเนินงาน
      รายงานติดตามและประเมินผลแผน
    แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    กรอบอัตรากำลัง
      แผนอัตรากำลัง 3 ปี
      กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
    สรุปจัดซื้อจัดจ้าง
      ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร1)
    แผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
    ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลา
    แผนผังแสดงขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
    ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
      ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลฯ
    คู่มือประชาชน
    ท่องเที่ยว/สินค้าของฝาก
      แหล่งท่องเที่ยวบ้านหาดเสี้ยว
      แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
      แนะนำที่กินที่พักบ้านหาดเสี้ยว
    วัฒนธรรมชาวหาดเสี้ยว
      งานประเพณีวัฒนธรรม
      วิถีชีวิตชาวไทยพวน
      ภูมิปัญญาท้องถิ่น
    กระดานสนทนา
      ข่าวสารรายวัน
      เรื่องราวร้องทุกข์
      แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
    หนังสือพิมพ์
    ไทยรัฐ
    เดลินิวส์
    มติชน
    คมชัดลึก
    ข่าวสด
    ฐานเศรษฐกิจ
    ผู้จัดการ
    รวมลิงค์
การแสดงเจตจำนงสุจริตผ่านเว็บไซต์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
เชิญชวนข้าราชการและประชาชนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ทางออน์ไลน์
สำนักงานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs
ทดสอบภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานศูนย์ลำปาง
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสุโขทัย
หาดเสี้ยวบ้านเรา แฟนเพจ
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 18
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 83
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,596,765
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
25 เมษายน 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30         
             
 กองการศึกษา
 
บุคลากรกองการศึกษา


แถวที่หนึ่ง  จากซ้ายไปขวา                                                        
1.         นางจีรนันท์                 สุวรรณรัตน์          ผู้ดูแลเด็ก                  
2.         นางสำอาง                  โสตถิกุล              ผู้ดูแลเด็ก                  
3.         นางสาวยุวดี                 โกยมา                ผู้ดูแลเด็ก                 
4.         นางสาวจตุพร              หลำจู                 ผู้ดูแลเด็ก                  
5.         นางเยาวลักษณ์             กำไร                  แม่บ้าน                   
6.         นางฉัตรชนก                แสงนิล               พนักงานปฏิบัติงานด้านการเงิน              
7.         นางสาวกนกวรรณ         เขียวชอุ่ม             ผู้ดูแลเด็ก                                                                               
8.         นางสาววิภารัตน์           กำมะหยี่             ผู้ดูแลเด็ก                  
9.         นางมลฤดี                   สาหัด                 แม่บ้าน                                                               
10.      นางสาวกัลยา               ทำความชอบ        ครูผู้ดูแลเด็ก                
                                                    

แถวที่สอง  จากซ้ายไปขวา                                                    

1. นงลักษณ์                   เจียรพันธ์                        คนงาน
2. นางสาวมลฤดี              จันทร์น้ำอ่าง                    ผู้ดูแลเด็ก
3. นางณัฐวดี                   วงศ์วิเศษ                        ผู้ดูแลเด็ก
4. นายชาติชาย                มาขวา                            ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

5. นางวรรณา                   วัฒนวงศ์สุโข                    ผู้อำนวยการกองการศึกษา
6.  นายประวัติ                  แสนสุรีย์รังสิกุล                รองนายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว
7. นายอภิวัฒน์                  ขอบคุณ                         ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว

8. นางสาวภัทรปภา          เงี้ยวงาเขมากร              พนักงานจ้างเหมาธุรการและคอมพิวเตอร์
9.  นางสาวพุทธพร             ขนาดถัง                        หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
10.  นางคุรุจิตร                  เทียมแสน                      ผู้ดูแลเด็ก

11.  นางจรัสศรี                  อินทรประพันธ์                 ผู้ดูแลเด็ก

งานธุรการ

                1. งานสารบรรณ

                2. งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ

                3. งานจัดทำคำสั่งและประกาศ

                4. งานด้านประชาสัมพันธ์ และอำนวยการความสะดวกแก่ประชาชน

                5. งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนของกองการศึกษา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนการติดตามและการรายงาน

                6.. งานโครงการต่าง ๆ  ที่ได้มอบหมาย

งานการศึกษา

                1. งานส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย

                2. งานจัดหาอุปกรณ์การศึกษาให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

                3. งานจัดอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

                4. งานโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์ ฯ

                5. งานจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนในเขตเทศบาล และชุมชน

                6. งานปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

                7. งานสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

                8. งานให้ความรู้ บริการช่วยเหลือ ดูแลประชาชนในชุมชน

                9. ส่งเสริมกิจกรรมในชุมชน

                10. การสงเคราะห์เด็ก เด็กด้อยโอกาส และเด็กผู้ยากไร้

                11. งานวิเคราะห์นโยบาย ข้อมูล การศึกษา

                12. งานจัดทำโครงการด้านการศึกษา

                13. งานวิเคราะห์การจัดทำงบประมาณ ตามแผนงานโครงการ

                14. งานรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อทบทวนปรับปรุงแผนงานโครงการ

                15. งานเกี่ยวกับการศึกษาอื่น ที่ได้รับมอบหมาย

งานประเพณีและวัฒนธรรม

                1. งานจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทยพวน

                2. งานสำรวจและจดทะเบียนศิลปกรรมและบุคคลที่มีความชำนาญด้านศิลปะวัฒนธรรม

                3. งานสนับสนุนและอนุรักษ์ศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่น

                4. งานพัฒนาแนะนำศิลปวัฒนธรรม

                5. งานสนับสนุนส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น

                6. งานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

                7. งานสนับสนุนกิจกรรมวันสำคัญของชาติ งานประจำปีของอำเภอและจังหวัด

                8. งานประชาสัมพันธ์งานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

                9. งานประกอบพิธีต่าง ๆ ที่สำคัญ

                10. งานพิธีกรหรือพิธีการต่าง ๆ

                11. งานประประเพณีและวัฒนธรรมอื่น ที่ได้รับมอบหมาย

งานศาสนา

                1. งานส่งเสริมพระพุทธศาสนา

                2. งานส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา

งานส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

                1. งานจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ชุมชน และประชาชนทั่วไป

                2. งานสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนในเขตเทศบาล และประจำชุมชน

                3. งานส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาทุกประเภท

                4. งานอื่นที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับการกีฬาและนันทนาการ

งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

                ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น ในเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี  การจำหน่ายผ้าพื้นเมือง  ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 

 

 วิสัยทัศน์ กองการศึกษา

       ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ  สนับสนุนกีฬาทุกด้าน  สืบสานกีฬาทุกด้าน  สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ทุกภาคส่วนมีส่วนในการพัฒนา  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 

 


สำนักงานเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
309 หมู่ที่3 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130
โทรศัพท์ 055 - 671-122 โทรสาร 055 - 671-122 ต่อ 33
Copyright by hadsiew.com
Engine by MAKEWEBEASY