ITA
    ITA2562
      ITA2563
    โครงสร้างบริหาร
      ทำเนียบผู้บริหาร
      ทำเนียบฝ่ายสภา
      ทำเนียบปลัดเทศบาล
    ทำเนียบบุคลากร
      สำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองวิชาการและแผนงาน
      กองสาธารณสุข
      กองการศึกษา
      งานตรวจสอบภายใน
    โครงสร้างเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
    คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจและจัดทำแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล
    รางานผลการปฏิบัติงาน นายกเทศมนตรี
    ประกาศกำหนดเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    เทศบัญญัติ
      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
      เทศบัญญัติอื่นๆ
    รายรับ-รายจ่าย ประจำปี
      รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ
    แผนพัฒนา
      แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
      แผนพัฒนาสามปี(เดิม)
      แผนพัฒนาสามปี ฉบับเพิ่มเติม
      แผนการดำเนินงาน
      รายงานติดตามและประเมินผลแผน
    แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
     แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
    ประกาศเจตจำนงสุจริต
    กรอบอัตรากำลัง
      แผนอัตรากำลัง 3 ปี
      กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
      ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    รายงานผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
    สรุปจัดซื้อจัดจ้าง
      ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร1)
    แผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
    ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลา
    แผนผังแสดงขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
    ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
      ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลฯ
    คู่มือสำหรับบริการประชาชน
    ท่องเที่ยว/สินค้าของฝาก
      แหล่งท่องเที่ยวบ้านหาดเสี้ยว
      แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
      แนะนำที่กินที่พักบ้านหาดเสี้ยว
    ภาษี
    วัฒนธรรมชาวหาดเสี้ยว
      งานประเพณีวัฒนธรรม
      วิถีชีวิตชาวไทยพวน
      ภูมิปัญญาท้องถิ่น
    กระดานสนทนา
      ข่าวสารรายวัน
      เรื่องราวร้องทุกข์
      แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
      ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    หนังสือพิมพ์
    ไทยรัฐ
    เดลินิวส์
    มติชน
    คมชัดลึก
    ข่าวสด
    ฐานเศรษฐกิจ
    ผู้จัดการ
    รวมลิงค์
การแสดงเจตจำนงสุจริตผ่านเว็บไซต์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
เชิญชวนข้าราชการและประชาชนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ทางออน์ไลน์
สำนักงานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs
ทดสอบภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานศูนย์ลำปาง
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสุโขทัย
หาดเสี้ยวบ้านเรา แฟนเพจ
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 6
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 182
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,423,151
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
30 กันยายน 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
  
10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30       
             
 ITA2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
            (Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
                                     
                                             ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
        
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

                   
                   ข้อมูลพื้นฐาน

                    1. โครงสร้างหน่วยงาน
                    2. ข้อมูลผู้บริหาร
                    3. อำนาจหน้าที่
                    4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
                              วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
                              ยุทธศาสตร์
                              แผนยุทธศาสตร์                       
                    5. ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
                    6. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
                              พรบ./พรก.
                              ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
                              ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
                              ประกาศ
                              เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
                              อื่นๆ    
                               
                    ข่าวประชาสัมพันธ์
                    7. ข่าวประชาสัมพันธ์
     
                    การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
                    8. Q&A
                    9. Social Network      
                              Facebook
                              Twitter
                              Instagram      
                              Line
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
                   แผนดำเนินงาน
                    10. แผนดำเนินงานประจำปี      
                    11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน  
                    12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี            
                   การปฏิบัติงาน

                    13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน      
                  การให้บริการ
                    14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ       
                    15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ   
                    16. รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  
                    17. E-Service  
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
                 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
                   18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
                   19. รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน  
                   20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   
                  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
                    21. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ  
                    22. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ      
                           ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง       
                   23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)    
                   24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.) 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
                
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
                  25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   
                  26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
                  27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล        
                  28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
                 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
                   29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
                   30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
                   31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 
                 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
                   32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น         
                          เว็บบอร์ด          
                  33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม    
                           

                              
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

                เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
                  34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  
                  35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร   
 
                 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
                  36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี      
                  37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
                 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
                  38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร        
                 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
                   39. แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี 
                   40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน  
                   41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี         

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
                  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
                   42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
                   43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน        
                  

สำนักงานเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
309 หมู่ที่3 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130
โทรศัพท์ 055 - 671-122 โทรสาร 055 - 671-122 ต่อ 33
Copyright by hadsiew.com
Engine by MAKEWEBEASY