โครงสร้างบริหาร
      ทำเนียบผู้บริหาร
      ทำเนียบฝ่ายสภา
      ทำเนียบปลัดเทศบาล
    ทำเนียบบุคลากร
      สำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองวิชาการและแผนงาน
      กองสาธารณสุข
      กองการศึกษา
    โครงสร้างเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง 3 ปี
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล
    รางานผลการปฏิบัติงาน นายกเทศมนตรี
    ประกาศกำหนดเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    เทศบัญญัติ
      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
      เทศบัญญัติอื่นๆ
    รายรับ-รายจ่าย ประจำปี
    แผนพัฒนา
      แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
      แผนพัฒนาสามปี
      แผนพัฒนาสามปี ฉบับเพิ่มเติม
      แผนการดำเนินงาน
      รายงานติดตามและประเมินผลแผน
    แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    กรอบอัตรากำลัง
      แผนอัตรากำลัง 3 ปี
      กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
    สรุปจัดซื้อจัดจ้าง
      ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร1)
    แผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
    ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลา
    แผนผังแสดงขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
    ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
      ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลฯ
    คู่มือประชาชน
    ท่องเที่ยว/สินค้าของฝาก
      แหล่งท่องเที่ยวบ้านหาดเสี้ยว
      แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
      แนะนำที่กินที่พักบ้านหาดเสี้ยว
    วัฒนธรรมชาวหาดเสี้ยว
      งานประเพณีวัฒนธรรม
      วิถีชีวิตชาวไทยพวน
      ภูมิปัญญาท้องถิ่น
    กระดานสนทนา
      ข่าวสารรายวัน
      เรื่องราวร้องทุกข์
      แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
    หนังสือพิมพ์
    ไทยรัฐ
    เดลินิวส์
    มติชน
    คมชัดลึก
    ข่าวสด
    ฐานเศรษฐกิจ
    ผู้จัดการ
    รวมลิงค์
การแสดงเจตจำนงสุจริตผ่านเว็บไซต์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
เชิญชวนข้าราชการและประชาชนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ทางออน์ไลน์
สำนักงานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs
ทดสอบภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานศูนย์ลำปาง
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสุโขทัย
หาดเสี้ยวบ้านเรา แฟนเพจ
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 21
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 109
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,596,791
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
25 เมษายน 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30         
             
 กองช่าง
บุคลากรกองช่าง
 แถวที่หนึ่ง จากซ้ายไปขวา                                                                                     
1. นางสาวสายฝน      ขันทอง               ผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน         
2. นางสาวปริยา        แก้วหล่อ              ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ                     

แถวที่สอง  จากซ้ายไปขวา                                                                               
1.นายเอกพงษ์         ชุ่มชื่น                 ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริการงานทั่วไปและงานอื่นๆ                                                             
2.
ส.อ. กันตพงศ์       ทิพย์สุคนธ์        นายช่างโยธา 4                            
3.นายวิเชียร           วรินทร์                 ผู้อำนวยการกองช่าง                       
4.นายสุชาติ            ช่างเจรจา             คนงานสวนสาธารณะ                     
5.นายปรีชา            ครุฑชาติ               ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริการงานทั่วไปและงานอื่นๆ                                              
                                                                                                                

แถวที่สาม  จากซ้ายไปขวา                                 
1.นายสุทิน             บัวศรี                 ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริการงานทั่วไปและงานอื่นๆ                   
2.นายสมเกียรติ       รังษี                   ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริการงานทั่วไปและงานอื่นๆ                               
3.นายจิราวุฒิ          เจริญวัย              ผู้ช่วยช่างโยธา
4.นายชัยพร            ชีวนานนท์           นายช่างโยธา 4
5.นายสถิต              ศิริแพทย์             คนงาน
6.นายทัศนะ           บุญมาก              ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า       

แถวที่สี่  จากซ้ายไปขวา
1. นายไพศาล       คำราม                ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
2. นายสะอาด       ขอบเหลือง           คนงาน
3. นายไพฑูรย์       บัณฑูร                คนงาน

4. นายวีรศักดิ์       รัตนอุทัยกูล        พนักงานปฏิบัติงานด้านจัดสถานที่และไฟฟ้า
5.  นายสราวุธ       ชูสุวรรณ              คนงาน
6.  นายสมพงษ์     ก้านทอง              คนงาน
7. นายเอกชัย       นนทนพงศ์           ผู้ปฏิบัติการด้านการงานทั่วไปและงานอื่นๆ


แถวที่ห้า  จากซ้ายไปขวา
1. นายศุภชัย       เกิดผล                ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
2. นายถวิล          เขาดี                  คนงาน
3. นายชาญชัย      เกตุแก้ว               คนงานสวนสาธารณะ
4.นายประเสริฐ     พลเรียบ              คนงาน


งานวิศวกรรม

            มีหน้าที่เกี่ยวกับการออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม งานวางโครงการก่อสร้างทางด้าน วิศวกรรม งานให้คำปรึกษาและให้คำ
แนะนำบริการเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรม
งานออกแบบรายการรายละเอียดด้าน วิศวกร งานศึกษาวิเคราะห์วิจัยทางด้านวิศวกร
งานศึกษาวิเคราะห์วิจัยทางด้านวิศวกรรม งานควบคุมงานก่อสร้างใน สาขาวิศวกรรม งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

                                                                                                        

งานสาธารณูปโภค

            มีหน้าที่เกี่ยวกับด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ทาง ระบายน้ำ เขื่อนและสิ่งติดตั้งอื่นๆ งานวาง
โครงสร้าง งานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน
เขื่อน และ ทางระบายน้ำ ทางเท้า งานควบคุมและดูแลตกแต่งสถานที่
งานประมาณราคาเกี่ยวกับการบำรุงรักษาทางและ สะพาน งานควบคุมพัสดุ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
                                                                                    
                                                                                     
งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ

              มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานการซ่อมอาคาร ทางเท้าและสิ่งติดตั้งอื่นๆ งานควบคุมดูแล การจัดอาคารสถานที่ งานจัด
สถานที่เกี่ยวกับงานประเพณีต่างๆ งานประมาณราคาการบำรุงรักษาด้านสาธารณูปโภค
อื่น ๆ งานควบคุมพัสดุ งานสถานที่แลไฟฟ้า
สาธารณะ
งานด้านก่อสร้างซ่อมบำรุงรักษาเกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟ้า และแสงสว่าง งานออกแบบ เขียนแบบ เกี่ยวกับไฟฟ้า งานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

              


 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
309 หมู่ที่3 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130
โทรศัพท์ 055 - 671-122 โทรสาร 055 - 671-122 ต่อ 33
Copyright by hadsiew.com
Engine by MAKEWEBEASY