โครงสร้างบริหาร
      ทำเนียบผู้บริหาร
      ทำเนียบฝ่ายสภา
      ทำเนียบปลัดเทศบาล
    ทำเนียบบุคลากร
      สำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองวิชาการและแผนงาน
      กองสาธารณสุข
      กองการศึกษา
    โครงสร้างเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง 3 ปี
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล
    รางานผลการปฏิบัติงาน นายกเทศมนตรี
    ประกาศกำหนดเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    เทศบัญญัติ
      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
      เทศบัญญัติอื่นๆ
    รายรับ-รายจ่าย ประจำปี
    แผนพัฒนา
      แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
      แผนพัฒนาสามปี
      แผนพัฒนาสามปี ฉบับเพิ่มเติม
      แผนการดำเนินงาน
      รายงานติดตามและประเมินผลแผน
    แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    กรอบอัตรากำลัง
      แผนอัตรากำลัง 3 ปี
      กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
    สรุปจัดซื้อจัดจ้าง
      ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร1)
    แผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
    ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลา
    แผนผังแสดงขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
    ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
      ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลฯ
    คู่มือประชาชน
    ท่องเที่ยว/สินค้าของฝาก
      แหล่งท่องเที่ยวบ้านหาดเสี้ยว
      แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
      แนะนำที่กินที่พักบ้านหาดเสี้ยว
    วัฒนธรรมชาวหาดเสี้ยว
      งานประเพณีวัฒนธรรม
      วิถีชีวิตชาวไทยพวน
      ภูมิปัญญาท้องถิ่น
    กระดานสนทนา
      ข่าวสารรายวัน
      เรื่องราวร้องทุกข์
      แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
    หนังสือพิมพ์
    ไทยรัฐ
    เดลินิวส์
    มติชน
    คมชัดลึก
    ข่าวสด
    ฐานเศรษฐกิจ
    ผู้จัดการ
    รวมลิงค์
การแสดงเจตจำนงสุจริตผ่านเว็บไซต์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
เชิญชวนข้าราชการและประชาชนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ทางออน์ไลน์
สำนักงานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs
ทดสอบภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานศูนย์ลำปาง
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสุโขทัย
หาดเสี้ยวบ้านเรา แฟนเพจ
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 20
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 87
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,596,769
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
25 เมษายน 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30         
             
 กองสาธารณสุข
บุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


แถวที่หนึ่ง  จากซ้ายไปขวา                                                        
1. นางสำราญ             เกลื่อนกล่น       คนงานกวาดถนน                            
2. นางสาวเบญจมาศ     งามดี               คนงานกวาดถนน                            

3. นางสาวอนงค์          มัชฌิมา           คนงานกวาดถนน                              
4. นางบัวคริม             หลักแหลม        คนงานกวาดถนน                             
5. นางรำพึง                ทักษิณ             คนงานกวาดถนน                            
6. นางกาญจนา           ดีเอี่ยม             ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                               
7. นายวิชาญ               โตอินทร์           สัตวแพทย์ 6ว                                         
8. นางสาวรัชนีกร         ขวดแก้ว           ผู้ช่วยสัตวแพทย์                              
9. นางพิมพ์พา            เจริญงาม         คนงานกวาดถนน                              
10. นางอัมพวัน            เข็มทอง           คนงานกวาดถนน                          
11. นางสาวสายรุ้ง        ไชยนุรักษ์          คนงานประจำโรงฆ่าสัตว์                 
                                                                                                   
แถวที่สอง  จากซ้ายไปขวา                                   
  1.  นางสาวศรัญญา          สุขวานิช             คนงานประจำโรงฆ่าสัตว์          
  2.  นางสาวสวงค์             ไขสว่าง              คนงานดูแลตลาด                    
  3.  นายบรรจง                ละเขียว              คนงานประจำโรงฆ่าสัตว์          
  4.  นายจตุพร                 เก่งเขตต์จิตต์        คนงานดูแลตลาด                   
  5.  นายเพลิน                 มูลนี                  พนักงานขับรถยนต์ขยะ           
  6.  นายระพิน                ปัญญา                คนงานประจำโรงฆ่าสัตว์         
  7.  นายภูชิต                  เถอะจ๋า               คนงานประจำโรงฆ่าสัตว์           

แถวที่สาม  จากซ้ายไปขวา
1.  นายประจวบ   แก้วกัญจะ                 คนงานประจำโรงฆ่าสัตว์
2.  นายเดช          โตอ่อง                คนงานประจำโรงฆ่าสัตว์
3.  นายเอกพันธ์    ชุ่มชื่น                  คนงานประจำรถยนต์ขยะ
4.  นายอเนก        เถาวัลย์               คนงานประจำรถยนต์ขยะ
5.  นายทัศนัย       ศศิอภิรัตนากูล       คนงานประจำรถยนต์ขยะ
6.  นายสอน         เปาปวง               คนงานประจำรถยนต์ขยะ

7.  นายพงษ์สวัสดิ์   วงศ์สารสิน           พนักงานประจำโรงฆ่าสัตว์ (ลูกจ้างประจำ)
8.  นายเสน่ห์       บุญประเสริฐ        คนงานประจำโรงฆ่าสัตว์
9.  นายสว่าง        จงบริบูรณ์             ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

แถวที่สี่  จากซ้ายไปขวา
1.  นายสมบัติ       ช่างการ               คนงานประจำโรงฆ่าสัตว์
2.  นายกษิดิ์เดช    บุตรอำคำ            คนงานประจำโรงฆ่าสัตว์
3.  นายจำ           แก้วกัญจะ            คนงานประจำรถยนต์ขยะ
4.  นายสุริยัน       ทองสิน                คนงานประจำรถยนต์ขยะ
5.  นายพรพิเวช    ยิ้มประดิษฐิ์          คนงานควบคุมโรค
6. นายแสวง         ชูสุวรรณ              พนักงานขับรถยนต์ขยะ 

7.  นายอานนท์     ขวัญวงค์              คนงานควบคุมโรค 
8.  นายเกียรติศักดิ์ บุณยศิวาพงษ์       
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน       
9.  นายฉันทพล     กาฟัก                คนงานประจำโรงฆ่าสัตว์

10.นายแสวง        มีอินทร์               คนงานประจำโรงฆ่าสัตว์
11. นายชัยวุฒิ      ประดิษฐิ์           คนงานประจำโรงฆ่าสัตว์
 

 

งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

     งานสารบรรณ

                - งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ

                - งานประสานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี และพนักงานเททศบาล

                - งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

                - งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

                - งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้คุณประโยชน์

                - งานจัดทำคำสั่งและประกาศ

                - งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน

                - งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง และการให้บำเหน็จความชอบเป็นพิเศษ
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                -งานควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม

                - งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ

                - งานควบคุมการประกอบการค้าน่ารังเกียจหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

                - งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ

                - งานสุขาภิบาลโรงงาน

                - งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

                -งานฌาปนสถาน

                - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  มีหน้าที่

                - ป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

                -งานควบคุมแมลงและพาหนะนำโรค

                -งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ

                -งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด

                - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

งานสัตวแพทย์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                - งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์

                - งานควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยง หรือสัตว์ป่าที่นำมาเลี้ยงหรือสัตว์ที่อยู่อาศัยตาม   ธรรมชาติ

                - งานการระวังและรับผิดชอบโรคในกลุ่มบุคคลซึ่งประกอบอาชีพซึ่งเสี่ยงต่อการติดโรคติดโรคสัตว์

                - งานควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์

                - งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

                - งานป้องกันโรคติดต่อเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุรำคาญจากสัตว์

                - งานรายงานข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสัตวแพทย์

                - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 ผลงานที่ผ่านมา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
309 หมู่ที่3 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130
โทรศัพท์ 055 - 671-122 โทรสาร 055 - 671-122 ต่อ 33
Copyright by hadsiew.com
Engine by MAKEWEBEASY