ITA
    ITA2562
      ITA2563
      ITA2564
    โครงสร้างบริหาร
      ทำเนียบผู้บริหาร
      ทำเนียบฝ่ายสภา
      ทำเนียบปลัดเทศบาล
    ทำเนียบบุคลากร
      สำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองวิชาการและแผนงาน
      กองสาธารณสุข
      กองการศึกษา
      งานตรวจสอบภายใน
    โครงสร้างเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
    คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจและจัดทำแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล
    รางานผลการปฏิบัติงาน นายกเทศมนตรี
    ประกาศกำหนดเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    เทศบัญญัติ
      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
      เทศบัญญัติอื่นๆ
    รายรับ-รายจ่าย ประจำปี
      รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ
    แผนพัฒนา
      แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
      แผนพัฒนาสามปี(เดิม)
      แผนพัฒนาสามปี ฉบับเพิ่มเติม
      แผนการดำเนินงาน
      รายงานติดตามและประเมินผลแผน
    แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
     แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
    การโอนงบประมาณประจำปี
      การโอนงบประมาณ
      การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
    กรอบอัตรากำลัง
      แผนอัตรากำลัง 3 ปี
      กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
      ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    รายงานผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
    ประกาศเจตจำนงสุจริต
    สรุปจัดซื้อจัดจ้าง
      ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร1)
    แผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
    ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลา
    แผนผังแสดงขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
    ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
      ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลฯ
    คู่มือสำหรับบริการประชาชน
    ท่องเที่ยว/สินค้าของฝาก
      แหล่งท่องเที่ยวบ้านหาดเสี้ยว
      แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
      แนะนำที่กินที่พักบ้านหาดเสี้ยว
    ภาษี
    วัฒนธรรมชาวหาดเสี้ยว
      งานประเพณีวัฒนธรรม
      วิถีชีวิตชาวไทยพวน
      ภูมิปัญญาท้องถิ่น
    กระดานสนทนา
      ข่าวสารรายวัน
      เรื่องราวร้องทุกข์
      แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
      ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    หนังสือพิมพ์
    ไทยรัฐ
    เดลินิวส์
    มติชน
    คมชัดลึก
    ข่าวสด
    ฐานเศรษฐกิจ
    ผู้จัดการ
    รวมลิงค์
การแสดงเจตจำนงสุจริตผ่านเว็บไซต์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
สำนักงานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสุโขทัย
หาดเสี้ยวบ้านเรา แฟนเพจ
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 39
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 1,320
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,619,210
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
3 มีนาคม 2564
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30  31       
             
 แบบ สขร 1
                   ปี 2555 
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม
สนุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม

                   ปี 2556
รุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม
รุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม

 
                   ปี  2557
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม


                    ปี 2558
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน

สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม
รุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน   
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม
รุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม
                               
                ปี 2559
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม
สรุปแบบจจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำดือนมีนาคม
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฏาคม
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม


              ประจำปี 2560 
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม
สรุปแบบจจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์
สรุปแบบจจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม
สรุปแบบจจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน
สรุปแบบจจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม
สรุปแบบจจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฏาคม
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม


                 ประจำปี 2561
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม
สรุปแบบจจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์
สรุปแบบจจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม
สรุปแบบจจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม
สรุปแบบจจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน
สรุปแบบจจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม
สรุปแบบจจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม


                   ประจำปี 2562
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม
สรุปแบบจจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์
สรุปแบบจจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม
สรุปแบบจจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม
สรุปแบบจจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน
สรุปแบบจจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม
สรุปแบบจจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม

             ประจำปี 2563

สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม
สรุปแบบจจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์
สรุปแบบจจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม
สรุปแบบจจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม

สรุปแบบจจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน
สรุปแบบจจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม
สรุปแบบจจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม

สำนักงานเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
309 หมู่ที่3 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130
โทรศัพท์ 055 - 671-122 โทรสาร 055 - 671-122 ต่อ 33
Copyright by hadsiew.com
Engine by MAKEWEBEASY