ITA
    โครงสร้างบริหาร
      ทำเนียบผู้บริหาร
      ทำเนียบฝ่ายสภา
      ทำเนียบปลัดเทศบาล
    ทำเนียบบุคลากร
      สำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองวิชาการและแผนงาน
      กองสาธารณสุข
      กองการศึกษา
      งานตรวจสอบภายใน
    โครงสร้างเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
    คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล
    รางานผลการปฏิบัติงาน นายกเทศมนตรี
    ประกาศกำหนดเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    เทศบัญญัติ
      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
      เทศบัญญัติอื่นๆ
    รายรับ-รายจ่าย ประจำปี
      รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ
    แผนพัฒนา
      แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
      แผนพัฒนาสามปี
      แผนพัฒนาสามปี ฉบับเพิ่มเติม
      แผนการดำเนินงาน
      รายงานติดตามและประเมินผลแผน
    แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
     แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
    กรอบอัตรากำลัง
      แผนอัตรากำลัง 3 ปี
      กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
      ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    รายงานผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
    สรุปจัดซื้อจัดจ้าง
      ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร1)
    แผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
    ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลา
    แผนผังแสดงขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
    ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
      ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลฯ
    คู่มือประชาชน
    ท่องเที่ยว/สินค้าของฝาก
      แหล่งท่องเที่ยวบ้านหาดเสี้ยว
      แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
      แนะนำที่กินที่พักบ้านหาดเสี้ยว
    วัฒนธรรมชาวหาดเสี้ยว
      งานประเพณีวัฒนธรรม
      วิถีชีวิตชาวไทยพวน
      ภูมิปัญญาท้องถิ่น
    กระดานสนทนา
      ข่าวสารรายวัน
      เรื่องราวร้องทุกข์
      แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
    หนังสือพิมพ์
    ไทยรัฐ
    เดลินิวส์
    มติชน
    คมชัดลึก
    ข่าวสด
    ฐานเศรษฐกิจ
    ผู้จัดการ
    รวมลิงค์
การแสดงเจตจำนงสุจริตผ่านเว็บไซต์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
เชิญชวนข้าราชการและประชาชนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ทางออน์ไลน์
สำนักงานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs
ทดสอบภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานศูนย์ลำปาง
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสุโขทัย
หาดเสี้ยวบ้านเรา แฟนเพจ
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 16
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 227
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,844,181
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
15 ตุลาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
  
10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30  31     
             
 แผนการดำเนินงาน

 

          แผนการดำเนินงาน  ปี 2562

ประกาศเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  เรื่อง  แผนการดำเนินงาน  ประจำปี  2561
บทนำ

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ ประกอบด้วย  
บัญชีสรุปจำนวนโครงการ / กิจกรรมและงบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ ที่ 1
ยุทธศาสตร์ ที่ 2
ยุทธศาสตร์ ที่ 3
ยุทธศาสตร์ ที่ 4
ยุทธศาสตร์ ที่ 5
ยุทธศาสตร์ ที่ 6    

          
         แผนการดำเนินงาน  ปี 2561

ประกาศเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  เรื่อง  แผนการดำเนินงาน  ประจำปี  2561
บทนำ

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ ประกอบด้วย  
     (1) บัญชีสรุปจำนวนโครงการ / กิจกรรมและงบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ ที่ 1
ยุทธศาสตร์ ที่ 2
ยุทธศาสตร์ ที่ 3
ยุทธศาสตร์ ที่ 4
ยุทธศาสตร์ ที่ 5
ยุทธศาสตร์ ที่ 6    

               แผนการดำเนินงาน  ปี 2559

ประกาศเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  เรื่อง  แผนการดำเนินงาน  ประจำปี  2559
บทนำ

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ ประกอบด้วย  
     (1) บัญชีสรุปจำนวนโครงการ / กิจกรรมและงบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ ที่ 1
ยุทธศาสตร์ ที่ 2
ยุทธศาสตร์ ที่ 3
ยุทธศาสตร์ ที่ 4
ยุทธศาสตร์ ที่ 5
ยุทธศาสตร์ ที่ 6

               

            แผนการดำเนินงาน  ปี 2560

ประกาศเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  เรื่อง  แผนการดำเนินงาน  ประจำปี  2560
บทนำ

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ ประกอบด้วย  
     (1) บัญชีสรุปจำนวนโครงการ / กิจกรรมและงบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ ที่ 1
ยุทธศาสตร์ ที่ 2
ยุทธศาสตร์ ที่ 3
ยุทธศาสตร์ ที่ 4
ยุทธศาสตร์ ที่ 5
ยุทธศาสตร์ ที่ 6    

               แผนการดำเนินงาน  ปี 2559

ประกาศเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  เรื่อง  แผนการดำเนินงาน  ประจำปี  2559
บทนำ

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ ประกอบด้วย  
     (1) บัญชีสรุปจำนวนโครงการ / กิจกรรมและงบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ ที่ 1
ยุทธศาสตร์ ที่ 2
ยุทธศาสตร์ ที่ 3
ยุทธศาสตร์ ที่ 4
ยุทธศาสตร์ ที่ 5
ยุทธศาสตร์ ที่ 6


                          แผนการดำเนินงาน  ปี 2558

ประกาศเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  เรื่อง  แผนการดำเนินงาน  ประจำปี  2558
บทนำ

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ ประกอบด้วย  
     (1) บัญชีสรุปจำนวนโครงการ / กิจกรรมและงบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ ที่ 1
ยุทธศาสตร์ ที่ 2
ยุทธศาสตร์ ที่ 3
ยุทธศาสตร์ ที่ 4
ยุทธศาสตร์ ที่ 5
ยุทธศาสตร์ ที่ 6
    
                     แผนการดำเนินงาน ปี 2557

ประกาศเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
บทนำ
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ ประกอบด้วย  
     (1) บัญชีสรุปจำนวนโครงการ / กิจกรรมและงบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ ที่ 1
ยุทธศาสตร์ ที่ 2
ยุทธศาสตร์ ที่ 3
ยุทธศาสตร์ ที่ 4
ยุทธศาสตร์ ที่ 5
ยุทธศาสตร์ ที่ 6

แผนการดำเนินงาน ปี 2556

ประกาศเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
บทนำ
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ ประกอบด้วย  
    (1) บัญชีสรุปจำนวนโครงการ / กิจกรรมและงบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ ที่ 1
ยุทธศาสตร์ ที่ 2
ยุทธศาสตร์ ที่ 3
ยุทธศาสตร์ ที่ 4
ยุทธศาสตร์ ที่ 5
ยุทธศาสตร์ ที่ 6

แผนการดำเนินงาน ปี 2555

ประกาศเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
บทนำ
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ ประกอบด้วย  
     (1) บัญชีสรุปจำนวนโครงการ / กิจกรรมและงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1
ยุทธศาสตร์ ที่ 2
ยุทธศาสตร์ ที่ 3
ยุทธศาสตร์ ที่ 4
ยุทธศาสตร์ ที่ 5
ยุทธศาสตร์ ที่ 6


 

 

 


สำนักงานเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
309 หมู่ที่3 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130
โทรศัพท์ 055 - 671-122 โทรสาร 055 - 671-122 ต่อ 33
Copyright by hadsiew.com
Engine by MAKEWEBEASY