ITA
    ITA2562
      ITA2563
      ITA2564
    โครงสร้างบริหาร
      ทำเนียบผู้บริหาร
      ทำเนียบฝ่ายสภา
      ทำเนียบปลัดเทศบาล
      ทำเนียบส่วนราชการ
    ทำเนียบบุคลากร
      สำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองวิชาการและแผนงาน
      กองสาธารณสุข
      กองการศึกษา
      งานตรวจสอบภายใน
    โครงสร้างเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
    คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล
    รางานผลการปฏิบัติงาน นายกเทศมนตรี
    ประกาศกำหนดเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจและจัดทำแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
    การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
    เทศบัญญัติ
      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
      เทศบัญญัติอื่นๆ
    รายรับ-รายจ่าย ประจำปี
      รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ
    การโอนงบประมาณประจำปี
      การโอนงบประมาณ
      การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
    แผนพัฒนา
      แผนพัมนาท้องถิ่น 2566-2570
      แผนพัฒนาสามปี(เดิม)
      แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
      แผนพัฒนาสามปี ฉบับเพิ่มเติม
      แผนการดำเนินงาน
      รายงานติดตามและประเมินผลแผน
    แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
     แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
    รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
    กรอบอัตรากำลัง
      แผนอัตรากำลัง 3 ปี
      กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
      ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    รายงานผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
    ประกาศเจตจำนงสุจริต
    แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
    สรุปจัดซื้อจัดจ้าง
      ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร1)
    แผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
    รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลา
    แผนผังแสดงขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
    ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
      ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลฯ
    คู่มือสำหรับบริการประชาชน
    ท่องเที่ยว/สินค้าของฝาก
      แหล่งท่องเที่ยวบ้านหาดเสี้ยว
      แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
      แนะนำที่กินที่พักบ้านหาดเสี้ยว
    ภาษี
    วัฒนธรรมชาวหาดเสี้ยว
      งานประเพณีวัฒนธรรม
      วิถีชีวิตชาวไทยพวน
      ภูมิปัญญาท้องถิ่น
    การสำรวจการพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการของเทศบาล
    กระดานสนทนา
      ข่าวสารรายวัน
      เรื่องราวร้องทุกข์
      แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
      ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    หนังสือพิมพ์
    ไทยรัฐ
    เดลินิวส์
    มติชน
    คมชัดลึก
    ข่าวสด
    ฐานเศรษฐกิจ
    ผู้จัดการ
    รวมลิงค์
ลงนามถวายพระพร
สำนักงานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
การแสดงเจตจำนงสุจริตผ่านเว็บไซต์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสุโขทัย
หาดเสี้ยวบ้านเรา แฟนเพจ
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 0
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 287
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,985,543
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
5 ธันวาคม 2564
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
             
 กองวิชาการและแผน

กองวิชาการและแผนงาน

                กองวิชาการและแผนงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล   งานนิติการ  งานประชาสัมพันธ์งานธุรการและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  กองวิชาการและแผนงาน  จึงถือว่าเป็นหน่วยงานที่สำคัญในการพัฒนา
     เทศบาล   โดยมีบุคลากรดังนี้

 

 
 
แถวที่ 1 จากซ้ายไปขวา
         1.นางชุลีกร                 โกศัย             ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
         2.นางสาวเก็จมณี           อินแก้วเครือ    จ้างเหมาบริการ  
         3.นางสาววัชรี              กาฟัก             ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
         4.นางสาวจิรภัทร           เกิดผล             จ้างเหมาบริการ
แถวที่ 2 จากซ้ายไปขวา
         1.นายณัฐพงศ์              จงแจ่มฟ้า        หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
         2.นายจิตรกร              จุติ                ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
         3.นายอัศนัย               นามกรณ์         หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

กองวิชาการและแผนงาน
                                มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการงานวิเคราะห์นโยบายและแผนงานเกี่ยวกับการตราเทศบัญญัติ  งานนิติการ  งานประชาสัมพันธ์  และงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือไม้รับมอบหมายมีพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้างปฏิบัติงานในฝ่าย  ดังนี้
1.  งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
     (1)  งานสารบรรณ

    (2)  งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
(3)  งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล  คณะเทศมนตรี  และพนักงานเทศบาล
(4)  งานตรวจสอบ  แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
(5)  งานรักษาความปลอดภัยของสถานทีราชการ
(6)  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์
(7)  งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
(8)  งานรับเรื่องร้องทุกข์  และร้องเรียน
(9)  งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน  ลูกจ้าง  และการให้บำเหน็จความชอบเป็นพิเศษ
(10) งานการลาพักผ่อนประจำปี  และการลาอื่น ๆ
(11) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2  งานแผนและงบประมาณ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
              -  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

(1)  งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นนำมาใช้ในการวางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับ
(2)  งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
(3)  งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมืองและความพอเพียงของการสาธารณูปโภคหลัก
(4)  งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้ – รายจ่าย  ของเทศบาลในอนาคต
(5)  งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา  การกำหนดเค้าโครงการของแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนประจำปี
(6)  งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
(7)  งานประสาน งานเกี่ยวกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปโภคในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา  การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงานตามแผน
 (8)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
-  งานจัดทำงบประมาณ
(1)  งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปีให้หน่วยงานต่าง ๆทราบและดำเนินการ
(2)  งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ
(3)  งานเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ
(4)  งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลและงบประมาณ  รายจ่ายเพิ่มเติม (ถ้ามี)
(5)  งานศึกษาหาหลักฐานรายได้ใหม่ ๆ ของเทศบาล
(6)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
                3.  งานนิติการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย การพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ  ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
           (2)   งานจัดทำนิติกรรม  รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
           (3)  งานสอบสวน  ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์

          (4)  งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดเทศบัญญัติ
          (5)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
4.  งานประชาสัมพันธ์     มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1)    งานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล
(2)    งานเผยแพร่สนับสนุนผลงาน  นโยบายของเทศบาล  และรัฐบาล
(3)    งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น
(4)    งานศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  วางแผนด้านประชาสัมพันธ์  โดยรวบรวมข้อคิด
เห็นของประชาชน  หรือ  ปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อเสนอแนะฝ่ายบริหารพิจารณาวางหลักเกณฑ์ปรับปรุงและแก้ไขระเบียบวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสัมพันธ์กับนโยบายของประเทศ
(5)    งานรวบรวมสถิติต่าง  ๆ  เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์
(6)    งานสารนิเทศ
(7)    งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 
 
 

 


สำนักงานเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
309 หมู่ที่3 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130
โทรศัพท์ 055 - 671-122 โทรสาร 055 - 671-122 ต่อ 33
Copyright by hadsiew.com
Engine by MAKEWEBEASY