ITA
    ITA2562
      ITA2563
      ITA2564
    โครงสร้างบริหาร
      ทำเนียบผู้บริหาร
      ทำเนียบฝ่ายสภา
      ทำเนียบปลัดเทศบาล
      ทำเนียบส่วนราชการ
    ทำเนียบบุคลากร
      สำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองวิชาการและแผนงาน
      กองสาธารณสุข
      กองการศึกษา
      งานตรวจสอบภายใน
    โครงสร้างเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
    คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล
    รางานผลการปฏิบัติงาน นายกเทศมนตรี
    ประกาศกำหนดเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจและจัดทำแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
    การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
    เทศบัญญัติ
      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
      เทศบัญญัติอื่นๆ
    รายรับ-รายจ่าย ประจำปี
      รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ
    การโอนงบประมาณประจำปี
      การโอนงบประมาณ
      การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
    แผนพัฒนา
      แผนพัมนาท้องถิ่น 2566-2570
      แผนพัฒนาสามปี(เดิม)
      แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
      แผนพัฒนาสามปี ฉบับเพิ่มเติม
      แผนการดำเนินงาน
      รายงานติดตามและประเมินผลแผน
    แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
     แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
    รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
    กรอบอัตรากำลัง
      แผนอัตรากำลัง 3 ปี
      กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
      ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    รายงานผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
    ประกาศเจตจำนงสุจริต
    แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
    สรุปจัดซื้อจัดจ้าง
      ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร1)
    แผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
    รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลา
    แผนผังแสดงขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
    ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
      ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลฯ
    คู่มือสำหรับบริการประชาชน
    ท่องเที่ยว/สินค้าของฝาก
      แหล่งท่องเที่ยวบ้านหาดเสี้ยว
      แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
      แนะนำที่กินที่พักบ้านหาดเสี้ยว
    ภาษี
    วัฒนธรรมชาวหาดเสี้ยว
      งานประเพณีวัฒนธรรม
      วิถีชีวิตชาวไทยพวน
      ภูมิปัญญาท้องถิ่น
    การสำรวจการพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการของเทศบาล
    กระดานสนทนา
      ข่าวสารรายวัน
      เรื่องราวร้องทุกข์
      แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
      ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    หนังสือพิมพ์
    ไทยรัฐ
    เดลินิวส์
    มติชน
    คมชัดลึก
    ข่าวสด
    ฐานเศรษฐกิจ
    ผู้จัดการ
    รวมลิงค์
ลงนามถวายพระพร
สำนักงานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
การแสดงเจตจำนงสุจริตผ่านเว็บไซต์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสุโขทัย
หาดเสี้ยวบ้านเรา แฟนเพจ
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 0
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 310
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,985,566
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
5 ธันวาคม 2564
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
             
 กองสาธารณสุข
บุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


แถวที่ 1 จากซ้ายไปขวา
         1.นางบัวคลิม               หลักแหลม                  คนงานกวาดถนน
         2.นางพิมพ์พา              เจริญงาม                   คนงานดูแลตลาด
         3.นางสุนันทา              กุมารา                      คนงานดูแลศูนย์บริการประชาชน
         4.นางณัฐนันท์             สมร                        แม่บ้านทำความสะอาดโรงฆ่าสัตว์
         5.นางสาววนิดา            ดวงจันทร์                  ผู้ปฏิบัติงานด้านงานธุรการ
         6.นางกาญจนา            ดีเอี่ยม                      ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม         
         7.นางสาวริณรดา         เกื้อกูล                      นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

         8.นางประเทืองศรี         เปรมอ้น                    คนงานกวาดถนน
         9.นางสาวการะเกด        ชูสุวรรณ                   คนงานทำความสะอาด
         10.นางอัมพวัน             เข็มทอง                    คนงานกวาดถนน         
         11.นางสาวพรทิพย์        เจริญงาม                   คนงานดูแลตลาด
         12.นางรำพึง               ทักษิณ                     คนงานดูแลตลาด
แถวที่2 จากซ้ายไปขวา
         1.นางสาวชนิตรา          โคเผือก                     คนงานกวาดถนน
         2.นายสุริยัณ               ทองสิน                     คนงานประจำรถขยะ
         3.นายพงษ์สวัสดิ์           วงศ์สารสิน                 ลูกจ้างประจำ
         4.นายทัศนัย               ศศิอภิรัตนากูล             คนงานประจำรถขยะ
         5.นายเอนก                เถาวัลย์                    คนงานประจำรถขยะ
         6.นายสมเกียรติ            บุณยศิวาพงศ์              คนงานฆ่าและชำแหละสุกร
         7.นายวิชาญ               โตอินทร์                    สัตวแพทย์ปฏิบัติงาน
         8.นายคเชนท์              กาฟัก                      ผู้ปฏิบัติงานด้านงานสุขาภิบาล
         9.นายสอน                 เปาปวง                    คนงานประจำรถขยะ
         10.นางสาวสวงค์           ไขสว่าง                     คนงานดูแลตลาด
         11.นายสนั่น               โชติ                         คนงานฆ่าและชำแหละสุกร
         12.นางสาวเกื้อกูล         อวยชัย                     คนงานดูแลตลาด
         13.นางสาวเบญจมาศ     เจริญงาม                   คนงานดูแลตลาด
แถวที่ 3 จากซ้ายไปขวา
         1.นายเดช                  โตอ่อง                      คนงานโรงฆ่าสัตว์
         2.นายเพลิน                มูลนี                        พนักงานขับรถยนต์ขยะ
         3.นายนิวัฒน์               ข่ายเพ็ชร                   คนงานดูแลตลาด
         4.นายสนั่น                 ขบวน                      คนงานประจำรถขยะ
         5.นายขวัญชัย              เอมฤกษ                    คนงานควบคุมโรค
         6.นายเกียรติศักดิ์          บุณยศิวาพงศ์              คนงานดูแลตลาด
         7.นายนวพล               พราหมชม                  ผู้ปฏิบัติงานด้านงานสิ่งแวดล้อมฯ
         8.นายโกมล                เข็มทอง                    คนงานควบคุมโรค
         9.นายวัชระ                ราชแผน                             คนงานควบคุมโรค
         10.นายแสวง               มีอินทร์                     คนงานประจำโรงฆ่าสัตว์
         11.นายวัลลภ              เกตุชิต                      คนงานฆ่าและชำแหหละสุกร                         
 
 งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

     - งานสารบรรณ

                - งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ

                - งานประสานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี และพนักงานเททศบาล

                - งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

                - งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

                - งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้คุณประโยชน์

                - งานจัดทำคำสั่งและประกาศ

                - งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน

                - งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง และการให้บำเหน็จความชอบเป็นพิเศษ
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                -งานควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม

                - งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ

                - งานควบคุมการประกอบการค้าน่ารังเกียจหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

                - งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ

                - งานสุขาภิบาลโรงงาน

                - งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

                -งานฌาปนสถาน

                - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  มีหน้าที่

                - ป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

                -งานควบคุมแมลงและพาหนะนำโรค

                -งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ

                -งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด

                - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

งานสัตวแพทย์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                - งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์

                - งานควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยง หรือสัตว์ป่าที่นำมาเลี้ยงหรือสัตว์ที่อยู่อาศัยตาม   ธรรมชาติ

                - งานการระวังและรับผิดชอบโรคในกลุ่มบุคคลซึ่งประกอบอาชีพซึ่งเสี่ยงต่อการติดโรคติดโรคสัตว์

                - งานควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์

                - งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

                - งานป้องกันโรคติดต่อเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุรำคาญจากสัตว์

                - งานรายงานข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสัตวแพทย์

                - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 ผลงานที่ผ่านมา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
309 หมู่ที่3 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130
โทรศัพท์ 055 - 671-122 โทรสาร 055 - 671-122 ต่อ 33
Copyright by hadsiew.com
Engine by MAKEWEBEASY