ITA
    ITA2562
      ITA2563
      ITA2564
    โครงสร้างบริหาร
      ทำเนียบผู้บริหาร
      ทำเนียบฝ่ายสภา
      ทำเนียบปลัดเทศบาล
      ทำเนียบส่วนราชการ
    ทำเนียบบุคลากร
      สำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองวิชาการและแผนงาน
      กองสาธารณสุข
      กองการศึกษา
      งานตรวจสอบภายใน
    โครงสร้างเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
    คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล
    รางานผลการปฏิบัติงาน นายกเทศมนตรี
    ประกาศกำหนดเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจและจัดทำแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
    การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
    เทศบัญญัติ
      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
      เทศบัญญัติอื่นๆ
    รายรับ-รายจ่าย ประจำปี
      รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ
    การโอนงบประมาณประจำปี
      การโอนงบประมาณ
      การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
    แผนพัฒนา
      แผนพัมนาท้องถิ่น 2566-2570
      แผนพัฒนาสามปี(เดิม)
      แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
      แผนพัฒนาสามปี ฉบับเพิ่มเติม
      แผนการดำเนินงาน
      รายงานติดตามและประเมินผลแผน
    แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
     แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
    รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
    กรอบอัตรากำลัง
      แผนอัตรากำลัง 3 ปี
      กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
      ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    รายงานผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
    ประกาศเจตจำนงสุจริต
    แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
    สรุปจัดซื้อจัดจ้าง
      ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร1)
    แผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
    รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลา
    แผนผังแสดงขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
    ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
      ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลฯ
    คู่มือสำหรับบริการประชาชน
    ท่องเที่ยว/สินค้าของฝาก
      แหล่งท่องเที่ยวบ้านหาดเสี้ยว
      แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
      แนะนำที่กินที่พักบ้านหาดเสี้ยว
    ภาษี
    วัฒนธรรมชาวหาดเสี้ยว
      งานประเพณีวัฒนธรรม
      วิถีชีวิตชาวไทยพวน
      ภูมิปัญญาท้องถิ่น
    การสำรวจการพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการของเทศบาล
    กระดานสนทนา
      ข่าวสารรายวัน
      เรื่องราวร้องทุกข์
      แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
      ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    หนังสือพิมพ์
    ไทยรัฐ
    เดลินิวส์
    มติชน
    คมชัดลึก
    ข่าวสด
    ฐานเศรษฐกิจ
    ผู้จัดการ
    รวมลิงค์
ลงนามถวายพระพร
สำนักงานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
การแสดงเจตจำนงสุจริตผ่านเว็บไซต์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสุโขทัย
หาดเสี้ยวบ้านเรา แฟนเพจ
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 0
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 288
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,985,544
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
5 ธันวาคม 2564
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
             
 กองการศึกษา
 
บุคลากรกองการศึกษา

แถวที่ 1 จากซ้ายไปขวา
          1. นางสาวพุทธพร         ขนาดถัง          หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
          2. นางคุรุจิตร              สะอาดจิตต์       ครูผู้ดูแลเด็ก
          3. นางสาวยุวดี            โกยมา            ครูผู้ดูแลเด็ก
          4. นางฉัตรชนก            แสงนิล           ผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน
          5. นางมลฤดี               สาหัด             แม่บ้าน
          6. นางสาววิภารัตน์       กำมะหยี่          ผู้ดูแลเด็ก
          7. นางสาวกัลยา           ทำความชอบ     ครูผู้ดูแลเด็ก
          8. นางสาวกนกวรรณ     เขียวชอุ่ม         ผู้ดูแลเด็ก
          9. นางเยาวลักษณ์         กำไร              ผู้ดูแลเด็ก
          10. นางสุพรรษา          ถาริยะ            ครูสอนคอมพิวเตอร์
          11. นางสาวกนกพร       ปาลวิสุทธิ์        ครูสอนคอมพิวเตอร์
แถวที่ 2 จากซ้ายไปขวา
          1. นายธชาพัฒน์           มาขวา            ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
          2. นางสาวมลฤดี          จันทร์น้ำอ่าง     ผู้ดูแลเด็ก
          3. นางสาวจิรวรรณ       ขนาดนิด         ผู้ดูแลเด็ก
          4. นางจตุพร               ช่างเก่ง           ผู้ดูแลเด็ก
          5. นางวรรณา             วัฒนวงศ์สุโข     ผู้อำนวยการกองศึกษา
          6. นางสาวชนกนันท์      เจียนพันธุ์        ครูสอนคอมพิวเตอร์
          7. นางสาวอรอนงค์        กบิลพัสด์         ผู้ดูแลเด็ก
          8. นายเขมกร              เกิดผล            ครูผู้ดูแลเด็ก
แถวที่ 3 จากซ้ายไปขวา 
          1. นายชัยนุรักษ์           โกศัย             ผู้ดูแลเด็ก
          2. นางสมคิด               เกิดผล            แม่บ้าน
          3. นางจีรนันท์             สุวรรณรัตน์      ครูผู้ดูแลเด็ก
          4. นางนงลักษณ์           เจียรพันธ์         แม่บ้าน
          5. นางสำอางค์            โสตถิกุล          ผู้ดูแลเด็ก
          6. นางสุนีย์                เรืองฤทธิ์         ผู้ดูแลเด็ก
          7. นายรัตนะ              กระแซง          พ่อบ้าน
          8. นายนิธิศ                ขอบคุณ          ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
         
 


งานธุรการ

                1. งานสารบรรณ

                2. งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ

                3. งานจัดทำคำสั่งและประกาศ

                4. งานด้านประชาสัมพันธ์ และอำนวยการความสะดวกแก่ประชาชน

                5. งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนของกองการศึกษา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนการติดตามและการรายงาน

                6.. งานโครงการต่าง ๆ  ที่ได้มอบหมาย

งานการศึกษา

                1. งานส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย

                2. งานจัดหาอุปกรณ์การศึกษาให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

                3. งานจัดอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

                4. งานโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์ ฯ

                5. งานจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนในเขตเทศบาล และชุมชน

                6. งานปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

                7. งานสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

                8. งานให้ความรู้ บริการช่วยเหลือ ดูแลประชาชนในชุมชน

                9. ส่งเสริมกิจกรรมในชุมชน

                10. การสงเคราะห์เด็ก เด็กด้อยโอกาส และเด็กผู้ยากไร้

                11. งานวิเคราะห์นโยบาย ข้อมูล การศึกษา

                12. งานจัดทำโครงการด้านการศึกษา

                13. งานวิเคราะห์การจัดทำงบประมาณ ตามแผนงานโครงการ

                14. งานรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อทบทวนปรับปรุงแผนงานโครงการ

                15. งานเกี่ยวกับการศึกษาอื่น ที่ได้รับมอบหมาย

งานประเพณีและวัฒนธรรม

                1. งานจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทยพวน

                2. งานสำรวจและจดทะเบียนศิลปกรรมและบุคคลที่มีความชำนาญด้านศิลปะวัฒนธรรม

                3. งานสนับสนุนและอนุรักษ์ศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่น

                4. งานพัฒนาแนะนำศิลปวัฒนธรรม

                5. งานสนับสนุนส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น

                6. งานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

                7. งานสนับสนุนกิจกรรมวันสำคัญของชาติ งานประจำปีของอำเภอและจังหวัด

                8. งานประชาสัมพันธ์งานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

                9. งานประกอบพิธีต่าง ๆ ที่สำคัญ

                10. งานพิธีกรหรือพิธีการต่าง ๆ

                11. งานประประเพณีและวัฒนธรรมอื่น ที่ได้รับมอบหมาย

งานศาสนา

                1. งานส่งเสริมพระพุทธศาสนา

                2. งานส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา

งานส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

                1. งานจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ชุมชน และประชาชนทั่วไป

                2. งานสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนในเขตเทศบาล และประจำชุมชน

                3. งานส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาทุกประเภท

                4. งานอื่นที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับการกีฬาและนันทนาการ

งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

                ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น ในเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี  การจำหน่ายผ้าพื้นเมือง  ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 

 

 วิสัยทัศน์ กองการศึกษา

       ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ  สนับสนุนกีฬาทุกด้าน  สืบสานกีฬาทุกด้าน  สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ทุกภาคส่วนมีส่วนในการพัฒนา  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 

 


สำนักงานเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
309 หมู่ที่3 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130
โทรศัพท์ 055 - 671-122 โทรสาร 055 - 671-122 ต่อ 33
Copyright by hadsiew.com
Engine by MAKEWEBEASY