ITA
    ITA2562
      ITA2563
      ITA2564
    โครงสร้างบริหาร
      ทำเนียบผู้บริหาร
      ทำเนียบฝ่ายสภา
      ทำเนียบปลัดเทศบาล
      ทำเนียบส่วนราชการ
    ทำเนียบบุคลากร
      สำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองวิชาการและแผนงาน
      กองสาธารณสุข
      กองการศึกษา
      งานตรวจสอบภายใน
    โครงสร้างเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
    คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล
    รางานผลการปฏิบัติงาน นายกเทศมนตรี
    ประกาศกำหนดเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจและจัดทำแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
    การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
    เทศบัญญัติ
      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
      เทศบัญญัติอื่นๆ
    รายรับ-รายจ่าย ประจำปี
      รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ
    การโอนงบประมาณประจำปี
      การโอนงบประมาณ
      การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
    แผนพัฒนา
      แผนพัมนาท้องถิ่น 2566-2570
      แผนพัฒนาสามปี(เดิม)
      แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
      แผนพัฒนาสามปี ฉบับเพิ่มเติม
      แผนการดำเนินงาน
      รายงานติดตามและประเมินผลแผน
    แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
     แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
    รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
    กรอบอัตรากำลัง
      แผนอัตรากำลัง 3 ปี
      กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
      ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    รายงานผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
    ประกาศเจตจำนงสุจริต
    แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
    สรุปจัดซื้อจัดจ้าง
      ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร1)
    แผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
    รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลา
    แผนผังแสดงขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
    ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
      ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลฯ
    คู่มือสำหรับบริการประชาชน
    ท่องเที่ยว/สินค้าของฝาก
      แหล่งท่องเที่ยวบ้านหาดเสี้ยว
      แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
      แนะนำที่กินที่พักบ้านหาดเสี้ยว
    ภาษี
    วัฒนธรรมชาวหาดเสี้ยว
      งานประเพณีวัฒนธรรม
      วิถีชีวิตชาวไทยพวน
      ภูมิปัญญาท้องถิ่น
    การสำรวจการพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการของเทศบาล
    กระดานสนทนา
      ข่าวสารรายวัน
      เรื่องราวร้องทุกข์
      แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
      ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    หนังสือพิมพ์
    ไทยรัฐ
    เดลินิวส์
    มติชน
    คมชัดลึก
    ข่าวสด
    ฐานเศรษฐกิจ
    ผู้จัดการ
    รวมลิงค์
ลงนามถวายพระพร
สำนักงานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
การแสดงเจตจำนงสุจริตผ่านเว็บไซต์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสุโขทัย
หาดเสี้ยวบ้านเรา แฟนเพจ
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 0
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 283
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,985,539
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
5 ธันวาคม 2564
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
             
 สำนักปลัด

สำนักปลัดเทศบาล

     สำนักปลัดเทศบาลมีหน้าที่รับผิดชอบ แยกเป็น งานพัฒนาชุมชน งานธุรการ  งานการเจ้าหน้าที่ 
านทะเบียนราษฎรและบัตรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
โดยมีบุคลากรดังนี้

แถวที่1จากซ้ายไปขวา
         1.นายรชฏ                  ชยสดมภ์                   นักทรัพย์ยากรบุคคล
          2.นายทัศนะ               ยุบล                                       พนักงานวิทยุ
         3.นางอุทัยวรรณ           แก้วตา                     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
         4.นางกัณฑมาศ            วรินทร์                                  หัวหน้าฝ่ายปกครอง               
         5.นางเสนาะ                วงศ์ภูดร                            แม่บ้าน
         6.นางสาวมณีวรรณ        บุณยศิวาพงศ์                      หัวหน้าสำนักปลัด
         7.นางสาวสุรีพร            อ่อนละมูล                              หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
         8.นางสาวปภาวี            นกโต                                       นักการ
         9.นางสาวชนิดา            ก้านเงิน                                   ผู้ช่วยนักทรัพยากร
         10.นายนุรัก                เขียนดี                       ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
         11.นายอมรรัตน์           รัตนอุทัยกูล                ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
แถวที่2 จากซ้ายไปขวา
         1.นายกนกเพชร           ถานะ                      พนักงานดับเพลิง
         2.นายจรัญ                 ชุ่มชื่น                      พนักงานดับเพลิง
         3.นายประเสริฐ            พณิชนันทเวช              พนักงานขับรถยนต์
         4.สิบเอกอนุชา             เตปัญวงศ์                  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
         5.จ่าเอกธนพล             ขอบเหลือง                 หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
         6.นายเอกชัย               นวลสุวรรณ                พนักงานดับเพลิง
         7.นายวัฒนะ               เกิดผล                      พนักงานดับเพลิง
 
 
แถวที่ 3 จากซ้ายไปขวา
         1.นายบำรุง                บัณฑูร                     พนักงานดับเพลิง
         2.นายประจักษ์            จักรงาม                    พนักงานดับเพลิง
         3.นายพิบูลย์               จงบริบูรณ์                 พนักงานขับรถยนต์
         4.นายอเนก                เกิดผล                      พนักงานดับเพลิง
         5.นายยุทธชัย              วงศ์ภูสรณ์                  พนักงานดับเพลิง
         6.นายอนุรัตน์              ขอบเหลือง                 พนักงานดับเพลิง
 
สำนักปลัดเทศบาลมีหน้าที่ความรับผิดชอบ  เกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและราชการ

ที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองใดหรือส่วนราชการใดในเทศบาล  โดยเฉพาะรวมทั้งกำกับเร่งรัดการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนงานการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาล  แยกเป็น งานธุรการงานการเจ้าหน้าที่ งานทะเบียนราษฎร  งานพัฒนาชุมชน  
งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  โดยมีหน้าที่  ดังนี้

1.  งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
     (1)  งานสารบรรณของเทศบาล
     (2)  งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง  ๆ
     (3)  งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล  คณะเทศมนตรี  และพนักงานเทศบาล
     (4)  งานสาธารณกุศลของเทศบาล  และหน่วยงานต่าง ๆ  ที่ขอความร่วมมือ
     (5)  งานตรวจสอบ  แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
     (6)  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์    
     (7)  งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง          
     (8)  งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
     (9)  งานรับเรื่องร้องทุกข์  และร้องเรียน                                                                               
    (10)  งานแจ้งมติ  ก.ท.จ.จังหวัด  ให้กองหรือฝ่ายต่าง ๆ ทราบ
    (11)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย         

2.  งานการเจ้าหน้าที่
  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
     (1)  งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง                               
      
(2)  งานบรรจุแต่งตั้ง  โอน  ย้าย  และเลื่อนระดับ
     (3)  งานการสอบแข่งขัน  สอบคัดเลือก  และการคัดเลือก                               
     (4)  งานทะเบียนประวัติ  และบัตรประวัติคณะเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานและลูกจ้าง

     (5)  งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
     (6)  งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
     (7)  งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง
     (8)  งานพัฒนาบุคลากร  เช่น  การฝึกอบรม  สัมมนา  การศึกษาและดูงาน  การศึกษาต่อ  การขอรับทุนการศึกษา
     (9)  งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง  การให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ
     (10)  งานสวัสดิการพนักงาน/ลูกจ้าง
     (11)  งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
     (12)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                              
 
3  งานพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

      (1)  งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน  เพื่อรับผิดชอบชุมชนของตนเอง

      (2)  งานฝึกอบรม  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน

      (3)  งานจัดระเบียบชุมชน

      (4)  งานประสานงานร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทำบริการพื้นฐานไปบริการชุมชน

      (5)  งานจัดทำโครงการช่วยเหลือด้านต่าง ๆ แก่ชุมชน

      (6)  งานดำเนินการพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ  สร้างวัฒนธรรม  การศึกษา  การอนามัยและสุขาภิบาล

      (7)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                               

4  งานทะเบียนราษฎรและบัตร  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

      (1)  งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร

      (2)  งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง

      (3)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                               
5
.  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

      (1)  งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

      (2)  งานป้องกันและระงับอัคคีภัย

      (3)  งานวิเคราะห์และพิจารณา  ทำความเห็น  สรุป  รายงาน  เสนอแนะ  รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบ
เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น  เช่น อุทกภัย วาตภัย

      (4)งานตรวจสอบควบคุมดูแลในการจัดเตรียม และอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ                                                

      (5)  งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

      (6)  งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
  
    (7)  งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร

      (8)  งานฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

      (9)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

6.  งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง มีหน้าที่เกี่ยวกับ

      (1)  ตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด  หาบเร่  แผงลอย  รวมทั้งกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

      (2)  งานควบคุมตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ  ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

      (3)  งานศึกษาวิเคราะห์ข่าวเพื่อเสนอแนะวางแผนหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ

      (4)  งานประสานงานกับจังหวัดและอำเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 

      (5)  งานมวลชนต่าง ๆ  เช่น  การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน  ทสปช.  อปพร. ฯลฯ

      (6)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 


สำนักงานเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
309 หมู่ที่3 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130
โทรศัพท์ 055 - 671-122 โทรสาร 055 - 671-122 ต่อ 33
Copyright by hadsiew.com
Engine by MAKEWEBEASY