โครงสร้างบริหาร
      ทำเนียบผู้บริหาร
      ทำเนียบฝ่ายสภา
      ทำเนียบปลัดเทศบาล
    ทำเนียบบุคลากร
      สำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองวิชาการและแผนงาน
      กองสาธารณสุข
      กองการศึกษา
    โครงสร้างเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง 3 ปี
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล
    รางานผลการปฏิบัติงาน นายกเทศมนตรี
    ประกาศกำหนดเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    เทศบัญญัติ
      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
      เทศบัญญัติอื่นๆ
    รายรับ-รายจ่าย ประจำปี
    แผนพัฒนา
      แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
      แผนพัฒนาสามปี
      แผนพัฒนาสามปี ฉบับเพิ่มเติม
      แผนการดำเนินงาน
      รายงานติดตามและประเมินผลแผน
    แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    กรอบอัตรากำลัง
      แผนอัตรากำลัง 3 ปี
      กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
    สรุปจัดซื้อจัดจ้าง
      ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร1)
    แผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
    ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลา
    แผนผังแสดงขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
    ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
      ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลฯ
    คู่มือประชาชน
    ท่องเที่ยว/สินค้าของฝาก
      แหล่งท่องเที่ยวบ้านหาดเสี้ยว
      แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
      แนะนำที่กินที่พักบ้านหาดเสี้ยว
    วัฒนธรรมชาวหาดเสี้ยว
      งานประเพณีวัฒนธรรม
      วิถีชีวิตชาวไทยพวน
      ภูมิปัญญาท้องถิ่น
    กระดานสนทนา
      ข่าวสารรายวัน
      เรื่องราวร้องทุกข์
      แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
    หนังสือพิมพ์
    ไทยรัฐ
    เดลินิวส์
    มติชน
    คมชัดลึก
    ข่าวสด
    ฐานเศรษฐกิจ
    ผู้จัดการ
    รวมลิงค์
การแสดงเจตจำนงสุจริตผ่านเว็บไซต์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
เชิญชวนข้าราชการและประชาชนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ทางออน์ไลน์
สำนักงานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs
ทดสอบภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานศูนย์ลำปาง
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสุโขทัย
หาดเสี้ยวบ้านเรา แฟนเพจ
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 8
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 238
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,432,506
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
11 ธันวาคม 2561
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30  31           
 สำนักปลัด

สำนักปลัดเทศบาล

     สำนักปลัดเทศบาลมีหน้าที่รับผิดชอบ แยกเป็น งานพัฒนาชุมชน งานธุรการ  งานการเจ้าหน้าที่ 
านทะเบียนราษฎรและบัตรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
โดยมีบุคลากรดังนี้


แถวที่หนึ่ง  จากซ้ายไปขวา                                                                
    1.         นางเสนาะ                  วงภูดร             แม่บ้าน                              
    2.         นางกัณฐมาศ               วรินทร์             เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร 5             
    3.         นางสาวมณีวรรณ          บุณยศิวาพงศ์     หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
    4.         นางสาวสุรีย์พร            อ่อนละมูล          นักพัฒนาชุมชน 6 ว
    5.         นางสาวปภาวี              นกโต               นักการ (ลูกจ้างประจำ)

แถวที่สอง  จากซ้ายไปขวา
    1.       นางอุทัยวรรณ             แก้วตา               ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
    2.       นางสาวชนิดา              ก้านเงิน              ผู้ช่วยบุคลากร

แถวที่สาม  จากซ้ายไปขวา

   1.       นายวันชัย                  มธุระ                บุคลากร 5
   2.       นายนิติเทพ                เขาประเสริฐ         พนักงานจ้างเหมาดูแลปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   3.       นายสุบิน                   โกศัย                 พนักงานขับรถยนต์
   4.       นายทัศนะ                 ยุบล                  พนักงานวิทยุ

แถวที่สี่  จากซ้ายไปขวา
   1.       นายปรเมศวร์              กาฟัก               พนักงานขับรถยนต์
   2.       นายอมรรัตน์               รัตนอุทัยกูล        ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
   3.       นายประเสริฐ              พณิชนันทเวช      พนักงานขับรถยนต์
   4.       นายนุรัก                   เขียนดี              ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
 


สำนักปลัดเทศบาลมีหน้าที่ความรับผิดชอบ  เกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและราชการ
ที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองใดหรือส่วนราชการใดในเทศบาล  โดยเฉพาะรวมทั้งกำกับเร่งรัดการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนงานการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาล  แยกเป็น งานธุรการงานการเจ้าหน้าที่ งานทะเบียนราษฎร  งานพัฒนาชุมชน  
งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  โดยมีหน้าที่  ดังนี้
1.  งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
     (1)  งานสารบรรณของเทศบาล
     (2)  งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง  ๆ
     (3)  งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล  คณะเทศมนตรี  และพนักงานเทศบาล
     (4)  งานสาธารณกุศลของเทศบาล  และหน่วยงานต่าง ๆ  ที่ขอความร่วมมือ
     (5)  งานตรวจสอบ  แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
     (6)  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์    
     (7)  งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง          
     (8)  งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
     (9)  งานรับเรื่องร้องทุกข์  และร้องเรียน                                                                               
    (10)  งานแจ้งมติ  ก.ท.จ.จังหวัด  ให้กองหรือฝ่ายต่าง ๆ ทราบ
    (11)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย         

2
.  งานการเจ้าหน้าที่
  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
     (1)  งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง                               
      
(2)  งานบรรจุแต่งตั้ง  โอน  ย้าย  และเลื่อนระดับ
     (3)  งานการสอบแข่งขัน  สอบคัดเลือก  และการคัดเลือก                               
     (4)  งานทะเบียนประวัติ  และบัตรประวัติคณะเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานและลูกจ้าง

     (5)  งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
     (6)  งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
     (7)  งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง
     (8)  งานพัฒนาบุคลากร  เช่น  การฝึกอบรม  สัมมนา  การศึกษาและดูงาน  การศึกษาต่อ  การขอรับทุนการศึกษา
     (9)  งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง  การให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ
     (10)  งานสวัสดิการพนักงาน/ลูกจ้าง
     (11)  งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
     (12)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                              
 
3  งานพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

      (1)  งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน  เพื่อรับผิดชอบชุมชนของตนเอง

      (2)  งานฝึกอบรม  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน

      (3)  งานจัดระเบียบชุมชน

      (4)  งานประสานงานร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทำบริการพื้นฐานไปบริการชุมชน

      (5)  งานจัดทำโครงการช่วยเหลือด้านต่าง ๆ แก่ชุมชน

      (6)  งานดำเนินการพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ  สร้างวัฒนธรรม  การศึกษา  การอนามัยและสุขาภิบาล

      (7)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                               

4  งานทะเบียนราษฎรและบัตร  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

      (1)  งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร

      (2)  งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง

      (3)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                               
5
.  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

      (1)  งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

      (2)  งานป้องกันและระงับอัคคีภัย

      (3)  งานวิเคราะห์และพิจารณา  ทำความเห็น  สรุป  รายงาน  เสนอแนะ  รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบ
เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น  เช่น อุทกภัย วาตภัย

      (4)งานตรวจสอบควบคุมดูแลในการจัดเตรียม และอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ                                                

      (5)  งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

      (6)  งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
  
    (7)  งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร

      (8)  งานฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

      (9)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

6.  งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง มีหน้าที่เกี่ยวกับ

      (1)  ตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด  หาบเร่  แผงลอย  รวมทั้งกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

      (2)  งานควบคุมตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ  ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

      (3)  งานศึกษาวิเคราะห์ข่าวเพื่อเสนอแนะวางแผนหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ

      (4)  งานประสานงานกับจังหวัดและอำเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 

      (5)  งานมวลชนต่าง ๆ  เช่น  การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน  ทสปช.  อปพร. ฯลฯ

      (6)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 


สำนักงานเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
309 หมู่ที่3 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130
โทรศัพท์ 055 - 671-122 โทรสาร 055 - 671-122 ต่อ 33
Copyright by hadsiew.com
Engine by MAKEWEBEASY