ITA
    ITA2562
      ITA2563
      ITA2564
    โครงสร้างบริหาร
      ทำเนียบผู้บริหาร
      ทำเนียบฝ่ายสภา
      ทำเนียบปลัดเทศบาล
      ทำเนียบส่วนราชการ
    ทำเนียบบุคลากร
      สำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองวิชาการและแผนงาน
      กองสาธารณสุข
      กองการศึกษา
      งานตรวจสอบภายใน
    โครงสร้างเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
    คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล
    รางานผลการปฏิบัติงาน นายกเทศมนตรี
    ประกาศกำหนดเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจและจัดทำแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
    การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
    เทศบัญญัติ
      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
      เทศบัญญัติอื่นๆ
    รายรับ-รายจ่าย ประจำปี
      รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ
    การโอนงบประมาณประจำปี
      การโอนงบประมาณ
      การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
    แผนพัฒนา
      แผนพัมนาท้องถิ่น 2566-2570
      แผนพัฒนาสามปี(เดิม)
      แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
      แผนพัฒนาสามปี ฉบับเพิ่มเติม
      แผนการดำเนินงาน
      รายงานติดตามและประเมินผลแผน
    แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
     แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
    รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
    กรอบอัตรากำลัง
      แผนอัตรากำลัง 3 ปี
      กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
      ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    รายงานผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
    ประกาศเจตจำนงสุจริต
    แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
    สรุปจัดซื้อจัดจ้าง
      ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร1)
    แผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
    รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลา
    แผนผังแสดงขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
    ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
      ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลฯ
    คู่มือสำหรับบริการประชาชน
    ท่องเที่ยว/สินค้าของฝาก
      แหล่งท่องเที่ยวบ้านหาดเสี้ยว
      แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
      แนะนำที่กินที่พักบ้านหาดเสี้ยว
    ภาษี
    วัฒนธรรมชาวหาดเสี้ยว
      งานประเพณีวัฒนธรรม
      วิถีชีวิตชาวไทยพวน
      ภูมิปัญญาท้องถิ่น
    การสำรวจการพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการของเทศบาล
    กระดานสนทนา
      ข่าวสารรายวัน
      เรื่องราวร้องทุกข์
      แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
      ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    หนังสือพิมพ์
    ไทยรัฐ
    เดลินิวส์
    มติชน
    คมชัดลึก
    ข่าวสด
    ฐานเศรษฐกิจ
    ผู้จัดการ
    รวมลิงค์
ลงนามถวายพระพร
สำนักงานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
การแสดงเจตจำนงสุจริตผ่านเว็บไซต์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสุโขทัย
หาดเสี้ยวบ้านเรา แฟนเพจ
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 0
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 285
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,985,541
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
5 ธันวาคม 2564
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
             
 วิถีชีวิต


วิถีชีวิตชาวไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว  

                    ไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว เป็นชุมชนในหมู่บ้านหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย มีเนื้อที่ประมาณ 8,932 ไร่
    หรือประมาณ 143 ตารางกิโลเมตร อาณาเขตติดต่อกับชุมชนอื่นโดยรอบ คือ

 

       ทิศเหนือ จดตำบลป่างิ้ว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

         ทิศใต้ จดตำบลหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
         ทิศตะวันออก จดตำบลดงคู่ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
         ทิศตะวันตก จดตำบลหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

 

            ความหมายของคำว่าหาดเสี้ยว เป็นการเรียกขานตามสภาพภูมิศาสตร์ ที่หมู่บ้านนี้  มีแม่น้ำยมไหลผ่านหาดกลางน้ำขนาด
ใหญ่ อันเป็นเหตุให้แยกลำน้ำออก เป็นสองสาย แล้วไหลบรรจบกัน ที่ปลายเสี้ยวของหาดทางทิศใต้ ประกอบกับที่กลางหาดมี
ต้นกาหลงหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า ต้นส้มเสี้ยว จึงนำเอาคำว่าหาด กับคำว่าเสี้ยว มาประสมกัน อีกความหมายหนึ่ง เล่ากันว่า
แต่ก่อนหมู่บ้านนี้ไม่มีชื่อจวบจนธิดาสาวเจ้าเมืองเชียงราย ได้เสด็จทางชลมารคลงเรือมาด ที่เมืองแพร่ ล่องมาตามลำน้ำยม
เพื่อจะไปเยี่ยมพระสหาย ซึ่งเป็นพระธิดาเจ้าเมืองตาก บังเอิญเรือรั่วขณะผ่านมาทางย่านนี้ จึงแวะจอดซ่อมเรือ ถามคนแถวนี้
ถึงชื่อบ้าน ไม่มีใครตอบได้ บังเอิญได้พบหัวหน้าหมู่บ้าน ที่มาช่วยเหลือ จึงได้ชี้แนะให้ เรียกบ้านหาดเชี่ยว ตามความไหลเชี่ยว
ของน้ำยม ที่ไหลผ่านช่วงนั้น หัวหน้าหมู่บ้านได้ขยายความข้อนี้ จนกลายเป็น ชื่อเรียกติดปาก ตั้งแต่นั้นมา จนกระทั่งเมื่อ
สมเด็จกรมพระยาวชิรญาณวโรรส พระสังฆราชเสด็จหมู่บ้านนี้ เมื่อปี พ.ศ. 2460 ได้ทรงโปรดให้ เปลี่ยนชื่อบ้านจาก หาดเชี่ยว

เป็น หาดเสี้ยว และวัดประจำหมู่บ้าน ที่ชื่อวัดโพธิ์ไทร ก็ให้เรียกเป็น วัดหาดเสี้ยว เช่นเดียวกัน

  
           ชุมชนหาดเสี้ยว สุโขทัย มีบรรพบุรุษเป็นชาวไทยพวน ที่อพยพมาจาก เมืองพวน แขวงเมืองเชียงขวาง ในประเทศลาว
เมื่อรัชกาลที่  3 ประมาณ ปี  พ.ศ. 2387 เป็นหนึ่งในจำนวนไทยพวน  ที่อยู่ในประเทศไทย  จำนวน 23 จังหวัด ชุมชนหาดเสี้ยว
มี 5 เครือข่าย คือ บ้านหาดเสี้ยว บ้านหาดสูง บ้านใหม่ บ้านป่าไผ่ และบ้านแม่ราก การอพยพ ของบรรพบุรุษพวน บ้านหาดเสี้ยว
ครั้งนั้น กล่าวกันว่ามีทั้งฝ่ายฆารวาส และฝ่ายสงฆ์ ฝ่ายฆารวาสมีพี่น้องสามแสน คือ แสนจันทร์ แสนปัญญา และ แสนพล
เป็นหัวหน้าฝ่ายสงฆ์มี เจ้าหัวอ้าย สมเด็จวัดบ้านตาดเป็นหัวหน้า คาดว่าเดินทางเข้าประเทศไทยทางจังหวัดน่าน ผ่านจังหวัดแพร่
 อุตรดิตถ์มุ่งสู่เมืองสวรรคโลก เลือกภูมิประเทศ บริเวณบ้านหาดเสี้ยว ลุ่มน้ำยมปลูกสร้างบ้านเรือน สร้างวัด และหาที่ดิน
ประกอบอาชีพกสิกรรมตอนนั้นเจ้าเมืองสวรรคโลก ได้แต่งตั้งแสนจันทร์เป็นผู้ปกครอ งดูแลราษฎรในท้องที่เก็บภาษีอากร
นำส่งรัฐบาล ถึงกรุงเทพฯใช้เวลาเดินทางทางน้ำ ไปและกลับ เป็นเวลาเดือนเศษ เมื่อแสนจันทร์ถึงแก่กรรม
  เจ้าเมืองสวรรคโลก
ได้แต่งตั้งบุตรชายคนโตของท่านชื่อทอง รับบรรดาศักดิ์เป็นหลวงศรีพิทักษ์ ปกครองต่อ จนเป็น
ต้นสายพันธุ์ สกุลหาดเสี้ยวในปัจจุบัน
 

วิถีชีวิตไทยพวนหาดเสี้ยว

ชาวไทยพวน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย มีอาชีพ ทำนา ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงหมู เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ เวลาว่างจาก
การทำนา หญิงทอผ้า ชายตีเหล็ก ผู้เป็นช่างเงิน ช่างทอง ก็ทำเครื่องเงินเครื่องทอง
 

1. การแต่งกาย

วัฒนธรรมการแต่งกาย สามารถจำแนกเพศ อายุของชาวไทยพวน โดยสังเกตจากสีและชนิดของเสื้อผ้า คือการแต่งกายชาย
ผู้ชายไทยพวนทุกวัยจะแต่งเหมือนกัน เดิมแต่งกายแบบโจงกระเบน มีผ้าขาวม้าคาดเอว ไม่ใส่เสื้อ
 ใช้เฉพาะโอกาส ที่เป็นพิธีการ
ส่วนโอกาสทั่วๆไป สวมกางเกง เป็นกางเกงขาก๊วย (โส้ง-แล้)  ผ้าขาวม้าคาดเอว ไม่ใส่เสื้อ
นอกจากเวลาออกไป ทำไร่ไถนา
จะใส่เสื้อคอตั้ง แขนยาว สีน้ำเงิน ใช้ผ้าทอแบบเดียวกัน ทั้งเสื้อ และกางเกง ไม่มีเครื่อง
ประดับอื่น

  การแต่งกายของหญิง จำแนกเป็นแบบต่างๆ ตามวัยและลักษณะ ของการเป็นโสด และแต่งงานแล้ว คือ หญิงสาวที่ยัง
ไม่แต่งงานอายุระหว่าง 10-15 ปี ใช้ผ้านุ่งที่เรียกว่าซิ่นเข็น โอกาสพิเศษก็จะนุ่งซิ่นตีนจก ใช้ผ้าแถบ คาดปิดหน้าอกทอเป็นผืนยาว
เรียกว่า 
“ผ้าแฮ้งตู้ ” เมื่ออายุระหว่าง 15-20 ปี จะแต่งทรงผม นิยมรวบขึ้น แบบเกล้ามวย เรียกว่า “โค้งผม  อายุ 20 ปีขึ้นไป
จะทำทรงผมเรียกว่า“ฮอดเกล้า
   คือ รวบผมขึ้นมาขอดไว้ ตรงกลางศีรษะ ด้านหน้า ตรงบริเวณหน้าผาก  แล้วปล่อยชายผม
โผล่ออกไปด้านข้าง ด้านใดด้านหนึ่ง

    ผู้หญิงที่แต่งงาน หรือมีอายุ 20 ปีขึ้นไป นิยมไว้ทรงผมทรง “ฮอดเกล้า” ใช้ผ้านุ่งเป็นซิ่นตาเติบ ในโอกาสพิเศษ จะใช้
ผ้านุ่งซิ่นมุกตีนจก ผู้หญิงสูงอายุ จะเปลี่ยนทรงผมตัดสั้น เรียกว่า “ทรงดอกกระทุ่ม” เครื่องประดับนิยมใช้แต่งในโอกาสพิเศษ
เช่น ไปทำบุญหรือพิธีต่างๆ นิยมประดับด้วยทอง มีปิ่นปักผม สายสร้อย ตุ้มหู 
กำไลแหวน สร้อยสังวาลย์ที่เรียกว่า แม่แล่ง
 

2. ภาษา

    ชนะ เข็มมุกต์ และ อุทิศ กุมาร (2545) ได้ศึกษาค้นคว้าและเรียบเรียงเป็นข้อสังเกตการออกเสียงพูดในภาษาไทยพวน
โดยใช้ข้อมูลจากการสนทนา สัมภาษณ์ ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปในตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เพื่อให้ได้
ข้อมูลการออกเสียงที่ถูกต้องของไทยพวนดั้งเดิม โดยเฉาะอย่างยิ่งการออกเสียง ” ( เสียงนาสิก ) ซึ่งในภาษาไทยภาคกลาง
ไม่มี คงออกเสียงเป็น เหมือนกันทั้ง และ ดั้งนั้น ข้อสังเกตภาษาพูดของไทยพวนหาดเสี้ยว อาจมีบางส่วนที่
แตกต่างจากสำเนียงพูดของชาวไทยพวนจังหวัดอื่นๆบ้าง เนื่องจากสภาพของสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมือนกันในปัจจุบัน
สรุปได้ดังนี้ตัวอักษร ของไทยกลาง ไทยพวนจะออกเสียงเป็นตัว และ ” , “ จะออกเสียงเป็น ” 
                                               
 


สำนักงานเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
309 หมู่ที่3 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130
โทรศัพท์ 055 - 671-122 โทรสาร 055 - 671-122 ต่อ 33
Copyright by hadsiew.com
Engine by MAKEWEBEASY