ITA
    ITA2562
      ITA2563
      ITA2564
    โครงสร้างบริหาร
      ทำเนียบผู้บริหาร
      ทำเนียบฝ่ายสภา
      ทำเนียบปลัดเทศบาล
      ทำเนียบส่วนราชการ
    ทำเนียบบุคลากร
      สำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองวิชาการและแผนงาน
      กองสาธารณสุข
      กองการศึกษา
      งานตรวจสอบภายใน
    โครงสร้างเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
    คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล
    รางานผลการปฏิบัติงาน นายกเทศมนตรี
    ประกาศกำหนดเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจและจัดทำแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
    การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
    เทศบัญญัติ
      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
      เทศบัญญัติอื่นๆ
    รายรับ-รายจ่าย ประจำปี
      รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ
    การโอนงบประมาณประจำปี
      การโอนงบประมาณ
      การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
    แผนพัฒนา
      แผนพัมนาท้องถิ่น 2566-2570
      แผนพัฒนาสามปี(เดิม)
      แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
      แผนพัฒนาสามปี ฉบับเพิ่มเติม
      แผนการดำเนินงาน
      รายงานติดตามและประเมินผลแผน
    แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
     แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
    รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
    กรอบอัตรากำลัง
      แผนอัตรากำลัง 3 ปี
      กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
      ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    รายงานผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
    ประกาศเจตจำนงสุจริต
    แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
    สรุปจัดซื้อจัดจ้าง
      ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร1)
    แผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
    รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลา
    แผนผังแสดงขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
    ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
      ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลฯ
    คู่มือสำหรับบริการประชาชน
    ท่องเที่ยว/สินค้าของฝาก
      แหล่งท่องเที่ยวบ้านหาดเสี้ยว
      แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
      แนะนำที่กินที่พักบ้านหาดเสี้ยว
    ภาษี
    วัฒนธรรมชาวหาดเสี้ยว
      งานประเพณีวัฒนธรรม
      วิถีชีวิตชาวไทยพวน
      ภูมิปัญญาท้องถิ่น
    การสำรวจการพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการของเทศบาล
    กระดานสนทนา
      ข่าวสารรายวัน
      เรื่องราวร้องทุกข์
      แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
      ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    หนังสือพิมพ์
    ไทยรัฐ
    เดลินิวส์
    มติชน
    คมชัดลึก
    ข่าวสด
    ฐานเศรษฐกิจ
    ผู้จัดการ
    รวมลิงค์
ลงนามถวายพระพร
สำนักงานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
การแสดงเจตจำนงสุจริตผ่านเว็บไซต์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสุโขทัย
หาดเสี้ยวบ้านเรา แฟนเพจ
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 0
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 284
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,985,540
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
5 ธันวาคม 2564
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
             
 กองช่าง
บุคลากรกองช่าง
 แถวที่ 1 จากซ้ายไปขวา
          1. นางสาวปริยา           แก้วหล่อ                   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
          2. นายอดิสรณ์            พันธ์เลิศ                    นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
          3. นายวิเชียร              วรินทร์                     ผู้อำนวยการกองช่าง
          4. นายศุภชัย              เกิดผล                      ผู้ช่วยนายช่างโยธา
          5. นางสาวพัชรินทร์       ปัญญา                     ผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย
แถวที่ 2 จากซ้ายไปขวา
          1. นายดนัย                ประเสริฐผล                คนงานจ้างเหมา
          2. นายนามกรณ์           ช่างเจรจา                  จ้างเหมาบริการ
          3. นายสราวุธ              ชูสุวรรณ                   คนงาน
          4. นายประเสริฐ           พลเรียบ                    คนงาน
          5. นายวีรศักดิ์             รัตนอุทัยกูล                ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
          6. นายทัศนะ              บุญมาก                    ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
          7. นายไพฑูรย์             บัณฑูร                     คนงาน
          8. นายสมเกียรติ           รังษี                        จ้างเหมาบริการ
          9. นายสมพงษ์             ก้านทอง                   คนงาน
          10. นายปรีชา             ครุฑชาติ                   จ้างเหมาบริการ
          11. นายสุชาติ             ช่างเจรจา                  คนงานประจำสวนสาธารณะ
          12. นายสะอาด           ขอบเหลือง                 คนงาน
          13. นายนภดล            เสมอการ                   จ้างเหมาบริการ
 
แถวที่ 3 จากซ้ายไปขวา
          1. นายชาตรี               ขีดขั้น                      จ้างเหมา
          2. นายวิชาญ              แก้วเกาะสะบ้า            จ้างเหมาบริการ
          3. นายฉัตรชัย             กระแซง                    คนงานจ้างเหมา
          4. นายเอกชัย              นนทนพงศ์                จ้างเหมาบริการ
          5. นายถวิล                เขาดี                       คนงานตกแต่งสวน
 
         

งานวิศวกรรม

            มีหน้าที่เกี่ยวกับการออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม งานวางโครงการก่อสร้างทางด้าน วิศวกรรม งานให้คำปรึกษาและให้คำ
แนะนำบริการเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรม
งานออกแบบรายการรายละเอียดด้าน วิศวกร งานศึกษาวิเคราะห์วิจัยทางด้านวิศวกร
งานศึกษาวิเคราะห์วิจัยทางด้านวิศวกรรม งานควบคุมงานก่อสร้างใน สาขาวิศวกรรม งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

                                                                                                        

งานสาธารณูปโภค

            มีหน้าที่เกี่ยวกับด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ทาง ระบายน้ำ เขื่อนและสิ่งติดตั้งอื่นๆ งานวาง
โครงสร้าง งานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน
เขื่อน และ ทางระบายน้ำ ทางเท้า งานควบคุมและดูแลตกแต่งสถานที่
งานประมาณราคาเกี่ยวกับการบำรุงรักษาทางและ สะพาน งานควบคุมพัสดุ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
                                                                                    
                                                                                     
งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ

              มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานการซ่อมอาคาร ทางเท้าและสิ่งติดตั้งอื่นๆ งานควบคุมดูแล การจัดอาคารสถานที่ งานจัด
สถานที่เกี่ยวกับงานประเพณีต่างๆ งานประมาณราคาการบำรุงรักษาด้านสาธารณูปโภค
อื่น ๆ งานควบคุมพัสดุ งานสถานที่แลไฟฟ้า
สาธารณะ
งานด้านก่อสร้างซ่อมบำรุงรักษาเกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟ้า และแสงสว่าง งานออกแบบ เขียนแบบ เกี่ยวกับไฟฟ้า งานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

              


 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
309 หมู่ที่3 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130
โทรศัพท์ 055 - 671-122 โทรสาร 055 - 671-122 ต่อ 33
Copyright by hadsiew.com
Engine by MAKEWEBEASY