ITA
    ITA2562
      ITA2563
      ITA2564
      ITA2565
    โครงสร้างบริหาร
      ทำเนียบผู้บริหาร
      ทำเนียบฝ่ายสภา
      ทำเนียบปลัดเทศบาล
      ทำเนียบส่วนราชการ
    ทำเนียบบุคลากร
      สำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองยุทธศาตร์และงบประมาณ
      กองสาธารณสุข
      กองการศึกษา
      งานตรวจสอบภายใน
    โครงสร้างเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
    คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    งานบุคคลากร
      นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
      การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
      หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
    หลักเกณฑ์การบริหารและพัมนาทรัพยากรบุคคล
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล
    รางานผลการปฏิบัติงาน นายกเทศมนตรี
    ประกาศกำหนดเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจและจัดทำแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
    การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
    เทศบัญญัติ
      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
      เทศบัญญัติอื่นๆ
    รายรับ-รายจ่าย ประจำปี
      รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ
      รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
      แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
    การโอนงบประมาณประจำปี
      การโอนงบประมาณ
      การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
    แผนพัฒนา
      แผนพัมนาท้องถิ่น 2566-2570
      แผนพัฒนาสามปี(เดิม)
      แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
      แผนพัฒนาสามปี ฉบับเพิ่มเติม
      แผนการดำเนินงาน
      รายงานติดตามและประเมินผลแผน
      รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ6เดือน
    แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
      แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
      รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ6เดือน
      รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
    รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
    กรอบอัตรากำลัง
      แผนอัตรากำลัง 3 ปี
      กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
      ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    รายงานผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
    ประกาศเจตจำนงสุจริต
    แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
    ประกาศ นโยบายต่อต้านการรับสินบน ของขวัญ ของที่ระรึก ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (NO GIFT POLICY)
    สรุปจัดซื้อจัดจ้าง
      ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร1)
    แผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ
      รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
      การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
    รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลา
    แผนผังแสดงขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
    ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
      ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลฯ
    คู่มือสำหรับบริการประชาชน
    ท่องเที่ยว/สินค้าของฝาก
      แหล่งท่องเที่ยวบ้านหาดเสี้ยว
      แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
      แนะนำที่กินที่พักบ้านหาดเสี้ยว
    ภาษี
    มาตรการในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
    วัฒนธรรมชาวหาดเสี้ยว
      งานประเพณีวัฒนธรรม
      วิถีชีวิตชาวไทยพวน
      ภูมิปัญญาท้องถิ่น
    การสำรวจการพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการของเทศบาล
    การบริหารความเสี่ยง
      การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    กระดานสนทนา
      ข่าวสารรายวัน
      เรื่องราวร้องทุกข์
      แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
    หนังสือพิมพ์
    ไทยรัฐ
    เดลินิวส์
    มติชน
    คมชัดลึก
    ข่าวสด
    ฐานเศรษฐกิจ
    ผู้จัดการ
    รวมลิงค์
ลงนามถวายพระพร
สำนักงานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
การแสดงเจตจำนงสุจริตผ่านเว็บไซต์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสุโขทัย
หาดเสี้ยวบ้านเรา แฟนเพจ
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 7
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 902
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 3,290,659
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
6 กรกฎาคม 2565
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
31             
 Webboard
www.hadsiew.com > เรื่องราวร้องทุกข์ > การเพิ่มสาธารณูปโภคเพื่อให้เป็นเมืองท่องเที่ยวน่าอยู่ และการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม
  ผู้เขียน
 หัวข้อ : การเพิ่มสาธารณูปโภคเพื่อให้เป็นเมืองท่องเที่ยวน่าอยู่ และการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม (อ่าน 897)   
นักสำรวจ
Guest
เมื่อ 13 มกราคม 2563 19:38 น.
จากการสำรวจในพื้นที่ของอำเภอศรีสัชนาลัย พบว่า มี 2 ประเด็นด้วยกันที่อยากจะขอการพิจารณา
ประเด็นที่ 1. การเพิ่มสาธารณูปโภคแบบสาธารณะ
1.1 สืบเนื่องจากว่า ตามที่ได้สำรวจพื้นที่ จุดบริการสาธารณะเช่น สวนสาธารณะที่เป็นพื้นที่ทุ่งหญ้า มีน้อยเกินไป
ซึ่งผู้ใช้บริการในเรื่องการออกกำลังกายส่วนใหญ่ จะไปออกกำลังกายที่โรงเรียนเมืองเชลียงกันเป็นส่วนมาก
ซึ่งพื้นที่ไม่ได้เป็นปัญหาแต่อย่างใด เพียงแต่ว่า ไม่เป็นกิจลักษณะ และอยู่ในช่วงสร้างอาคารใหม่ กลัวจะเกิดปัญหา
ทำให้ประชาชนที่ไปใช้บริการออกกำลังกายต้องระมัดระวังเหตุอันไม่คาดคิด จึงอยากให้พิจารณาจัดสถานที่ที่เป็นสวนสาธาณะชุมชน ที่เป็นกิจลักษณะแบบถาวร ให้ประชาชน และผู้ที่ต้องการออกกำลังกายหรือพักผ่อนหย่อนใจได้มีสวนธารณะใช้โดยทั่วกัน
1.2 ก๊อกน้ำดื่มแบบสาธารณะ จากการที่ได้สำรวจท้องที่ ปรากฏว่า ก๊อกน้ำที่ให้คนได้ทานน้ำดื่มสะอาดแบบสาธารณะ ไม่มีให้เห็นมากนัก
เช่น เขื่อนเรียงหิน ไม่มีเลย ที่ว่าการอำเภอ ควรเอามาไว้ด้านนอก และตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เป็นสาธารณะ ซึ่งมีให้เห็นน้อยมาก ถ้าได้พิจารณานำออกมาไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ ก็จะเป็นประโยชน์กับผู้สัญจรไปมา รวมทั้ง ผู้ที่มาเที่ยวศรีสัชนาลัย ได้หาน้ำดื่มทาน ในช่วงเทศกาลงานต่าง ๆ เวลาคนเยอะเกินไปเช่น งานเทศกาลอาหาร จะได้ไม่แออัดซึ่งน้ำจากร้านค้า ทำให้คนอื่นที่ไม่ได้ซื้อจากร้านค้า เดินไม่สะดวก (แถมยังพกเหล้ามาทานกันด้วย)
ประเด็นที่ 2 การรักษาสิ่งแวดล้อม
2.1 ขยะตามทาง จากการสำรวจพื้นที่เช่น เส้นทางไปอุตรดิตถ์ หรือเส้นทางไปต.สารจิตร มีขยะชิ้นเล็กชิ้นน้อย ริมทาง ค่อนข้างเยอะ ถ้านำมารวมกัน เนื่องจากมีการตัดหญ้าข้างทาง แล้วไม่มีใครเก็บขยะชิ้นเล็กชิ้นน้อย ส่งผลให้ดูไม่สะอาดตา เห็นตั้งแต่วันงานศิลปหัตถกรรมแห่งชาติ 21-23 ธันวาคม 2562 ไม่มีหน่วยงานใด เก็บขยะริมทางเลย
2.2 เรื่องของการรณรงค์การงดเผาอ้อย เผาฟางข้าวจากการเพาะปลูก การเผาขยะหรือเผาใบไม้ต่าง ๆ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดี ถ้าช่วยกันรณรงค์งดเผาจะเป็นการดี
การเผาพืชต่าง ๆ ไม่ว่าจะอ้อย หรือข้าว หรือขยะ สร้างมลภาวะเป็นพิษมากมาย โดยทั่วไปมลพิษจากการเผาไหม้ ประกอบด้วย ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ สารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้ อนุภาคของแข็งขนาดเล็กและฝุ่นละออง ซึ่งจะกระจายไปในอากาศทำให้สภาพการมองเห็นลดลง เกิดการระคายต่อจมูกและลำคอแล้วถ้าประสบสภาวะนี้อยู่นาน ๆ จะเป็นผลเสียต่อการหายใจ เมื่อเกิดการเผาไหม้จะเกิดก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ ซึ่งจะทำให้ความสามารถในการขนถ่ายออกซิเจนของเลือดลดลง นอกจากนี้สารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้ ซึ่งมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ เช่น เบนซิน โทลูอีน เมทิลลีนคลอไรด์ และเมทิลคลอโรฟอร์ม จะมีผลกระทบต่อพืชและมนุษย์อีกด้วย ซึ่งในการเผาอ้อย ระหว่างการเผาไหม้สารประกอบซิลิก้า (Silica Fiber) ในอ้อย จะถูกปล่อยออกจากลำต้นอ้อย ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดมะเร็งปอดได้ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาจากประชากรในบราซิล พบว่า มีประชากรในเขตการปลูกอ้อยเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจเรื้อรัง โดยที่ระดับของการป่วยจะแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและปัจจัยสิ่งแวดล้อมในบริเวณนั้น ๆ
กล่าวโดยสรุป ขอให้พิจารณาเรื่องนี้ด้วย จะเป็นผลดีต่อประชาชนคนในชุมชน ยิ่งช่วงนี้ ค่า PM2.5 ในอากาศอยู่ในภาวะเสี่ยงสำหรับอ.ศรีสัชนาลัยเป็นอย่างมาก เพราะมีโรงงานน้ำตาลอยู่ในพื้นที่ จึงจำเป็นที่ต้องช่วยเหลือกันรถรงค์ให้รักษาสิ่งแวดล้อม และสร้างพื้นที่ชุมชนให้น่าท่องเที่ยว และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในเรื่องสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม
Reply ตอบกลับกระทู้

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

    แนบไฟล์ :
(ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB.)
    ผู้เขียน : *
    E-mail : *
 ไม่ต้องการแสดง E-mail
    รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป
สำนักงานเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
309 หมู่ที่3 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130
โทรศัพท์ 055 - 671-122 โทรสาร 055 - 671-122 ต่อ 33
Copyright by hadsiew.com
Engine by MAKEWEBEASY