ITA
    ITA2562
      ITA2563
    โครงสร้างบริหาร
      ทำเนียบผู้บริหาร
      ทำเนียบฝ่ายสภา
      ทำเนียบปลัดเทศบาล
    ทำเนียบบุคลากร
      สำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองวิชาการและแผนงาน
      กองสาธารณสุข
      กองการศึกษา
      งานตรวจสอบภายใน
    โครงสร้างเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
    คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจและจัดทำแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล
    รางานผลการปฏิบัติงาน นายกเทศมนตรี
    ประกาศกำหนดเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    เทศบัญญัติ
      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
      เทศบัญญัติอื่นๆ
    รายรับ-รายจ่าย ประจำปี
      รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ
    แผนพัฒนา
      แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
      แผนพัฒนาสามปี(เดิม)
      แผนพัฒนาสามปี ฉบับเพิ่มเติม
      แผนการดำเนินงาน
      รายงานติดตามและประเมินผลแผน
    แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
     แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
    ประกาศเจตจำนงสุจริต
    กรอบอัตรากำลัง
      แผนอัตรากำลัง 3 ปี
      กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
      ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    รายงานผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
    สรุปจัดซื้อจัดจ้าง
      ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร1)
    แผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
    ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลา
    แผนผังแสดงขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
    ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
      ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลฯ
    คู่มือสำหรับบริการประชาชน
    ท่องเที่ยว/สินค้าของฝาก
      แหล่งท่องเที่ยวบ้านหาดเสี้ยว
      แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
      แนะนำที่กินที่พักบ้านหาดเสี้ยว
    ภาษี
    วัฒนธรรมชาวหาดเสี้ยว
      งานประเพณีวัฒนธรรม
      วิถีชีวิตชาวไทยพวน
      ภูมิปัญญาท้องถิ่น
    กระดานสนทนา
      ข่าวสารรายวัน
      เรื่องราวร้องทุกข์
      แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
      ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    หนังสือพิมพ์
    ไทยรัฐ
    เดลินิวส์
    มติชน
    คมชัดลึก
    ข่าวสด
    ฐานเศรษฐกิจ
    ผู้จัดการ
    รวมลิงค์
การแสดงเจตจำนงสุจริตผ่านเว็บไซต์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
เชิญชวนข้าราชการและประชาชนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ทางออน์ไลน์
สำนักงานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs
ทดสอบภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานศูนย์ลำปาง
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสุโขทัย
หาดเสี้ยวบ้านเรา แฟนเพจ
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 133
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,504,896
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
30 พฤศจิกายน 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21 
22  23  24  25  26  27  28 
29  30           
             
 Webboard
www.hadsiew.com > ข่าวรายวัน > เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวได้ขออนุมัติขอจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 10 รายการ
  ผู้เขียน
 หัวข้อ : เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวได้ขออนุมัติขอจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 10 รายการ (อ่าน 4359)   
พนักงานเทศบาล
Guest
เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2557 17:41 น.
ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวได้ขออนุมัติขอจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 10 รายการ และได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557
เพื่อนำไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ดังนี้
1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณถนนสายหาดสูง (ฝั่งทิศตะวันตก) ม.3 ต.หาดเสี้ยว วงเงินงบประมาณ 569,000 บาท
2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณซอยเชื่อมถนนร่วมใจพัฒนา (โรงสีตาตุ้ย) ม.2 ต.หาดเสี้ยว วงเงินงบประมาณ 341,000 บาท
3. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณซอยเชื่อมถนนสายชมปรีดา (ซอยบ้านนายสนอง สิทธิวุฒิ) ม.2 ต.หาดเสี้ยว วงเงินงบประมาณ 110,000 บาท
4. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยเชื่อมถนนอุดรพัฒนา ม.1 ต.หาดเสี้ยว วงเงินงบประมาณ 208,000 บาท
5. โครงการก่อสร้างเขื่อนเรียงหิน บริเวณคลองโค้ง ม.5 ต.หาดเสี้ยว วงเงินงบประมาณ 650,000 บาท
6. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บริเวณถนนสายห้วยเดื่อ ม.4 ต.หาดเสี้ยว วงเงินงบประมาณ 150,000 บาท
7. โครงการปรับปรุงเสริมไหล่ถนนภายในเขตเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว วงเงินงบประมาณ 558,000 บาท
8. โครงการปรับปรุงไหล่ถนนภายในเขตเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว วงเงินงบประมาณ 163,000 บาท
9. โครงการงานปรับปรุงลอกท่อและรางระบายน้ำ บริเวณท่อและรางระบายน้ำภายในเขตเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว วงเงินงบประมาณ 230,000 บาท
10. โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนบริเวณ ซอยเทศบาล 5 (ถนนมหาดไทยบำรุง) ม.1 ต.หาดเสี้ยว วงเงินงบประมาณ 329,000 บาท

รวมวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,308,000 บาทReply ตอบกลับกระทู้

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

    แนบไฟล์ :
(ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB.)
    ผู้เขียน : *
    E-mail : *
 ไม่ต้องการแสดง E-mail
    รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป
สำนักงานเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
309 หมู่ที่3 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130
โทรศัพท์ 055 - 671-122 โทรสาร 055 - 671-122 ต่อ 33
Copyright by hadsiew.com
Engine by MAKEWEBEASY