ITA
    ITA2562
      ITA2563
    โครงสร้างบริหาร
      ทำเนียบผู้บริหาร
      ทำเนียบฝ่ายสภา
      ทำเนียบปลัดเทศบาล
    ทำเนียบบุคลากร
      สำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองวิชาการและแผนงาน
      กองสาธารณสุข
      กองการศึกษา
      งานตรวจสอบภายใน
    โครงสร้างเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
    คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจและจัดทำแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล
    รางานผลการปฏิบัติงาน นายกเทศมนตรี
    ประกาศกำหนดเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    เทศบัญญัติ
      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
      เทศบัญญัติอื่นๆ
    รายรับ-รายจ่าย ประจำปี
      รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ
    แผนพัฒนา
      แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
      แผนพัฒนาสามปี(เดิม)
      แผนพัฒนาสามปี ฉบับเพิ่มเติม
      แผนการดำเนินงาน
      รายงานติดตามและประเมินผลแผน
    แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
     แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
    ประกาศเจตจำนงสุจริต
    กรอบอัตรากำลัง
      แผนอัตรากำลัง 3 ปี
      กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
      ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    รายงานผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
    สรุปจัดซื้อจัดจ้าง
      ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร1)
    แผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
    ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลา
    แผนผังแสดงขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
    ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
      ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลฯ
    คู่มือสำหรับบริการประชาชน
    ท่องเที่ยว/สินค้าของฝาก
      แหล่งท่องเที่ยวบ้านหาดเสี้ยว
      แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
      แนะนำที่กินที่พักบ้านหาดเสี้ยว
    ภาษี
    วัฒนธรรมชาวหาดเสี้ยว
      งานประเพณีวัฒนธรรม
      วิถีชีวิตชาวไทยพวน
      ภูมิปัญญาท้องถิ่น
    กระดานสนทนา
      ข่าวสารรายวัน
      เรื่องราวร้องทุกข์
      แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
      ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    หนังสือพิมพ์
    ไทยรัฐ
    เดลินิวส์
    มติชน
    คมชัดลึก
    ข่าวสด
    ฐานเศรษฐกิจ
    ผู้จัดการ
    รวมลิงค์
การแสดงเจตจำนงสุจริตผ่านเว็บไซต์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
เชิญชวนข้าราชการและประชาชนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ทางออน์ไลน์
สำนักงานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs
ทดสอบภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานศูนย์ลำปาง
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสุโขทัย
หาดเสี้ยวบ้านเรา แฟนเพจ
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 5
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 859
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,422,790
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
29 กันยายน 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
  
10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30       
             
  ภาพกิจกรรม
ร่วมจัดนิทรรศการงานมหกรรมคุณภาพการจัดบริการปฐมภูมิเขต 2 ปี 2558
[4 สิงหาคม 2558 09:38 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2110 คน

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ถ.สำเริงฤทธิ์ และณาปนสถาน ต.หาดเสี้ยว
[28 กรกฎาคม 2558 14:33 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2562 คน

ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาด วัดหาดเสี้ยว
[28 กรกฎาคม 2558 14:22 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2573 คน

งานเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
[28 กรกฎาคม 2558 14:12 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2438 คน

โครงการอบรมให้ความรู้กฎจราจรกับกฎหมายจราจรเบื้องต้นการบังคับใช้กฎ
[12 มิถุนายน 2558 11:09 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2599 คน

พิธีไหว้ครู 2558 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
[12 มิถุนายน 2558 10:55 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2707 คน

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2558
[12 มิถุนายน 2558 10:09 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2358 คน

กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุนหลักประกันสุขภาพ
[10 มิถุนายน 2558 15:54 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2338 คน

งานประเพณีแห่ช้างบวชนาคไทยพวนหาดเสี้ยว ปี 2558
[17 เมษายน 2558 15:30 น.]จำนวนผู้เข้าชม 3823 คน

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ กลุ่มติดบ้านติดเตียง
[17 มีนาคม 2558 14:13 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2854 คน

โครงการซ่อมแซมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส น.ส.บุญยัง ไกลจันทร์
[17 มีนาคม 2558 14:03 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2629 คน

ทต.หาดเสี้ยวร่วมพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่ ทำความสะอาดถนนและห้องน้ำ
[16 มีนาคม 2558 14:37 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2302 คน

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว รับโล่รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2557
[10 พฤศจิกายน 2557 14:02 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2373 คน

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ร่วมกิจกรรมเทศน์กัณฑ์โดด ณ วัดโบสถ์มณีราม
[29 กันยายน 2557 16:27 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2294 คน

รับการประเมินคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางวัฒนธรรม 57
[1 สิงหาคม 2557 14:37 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2574 คน

โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและฝึกอาชีพพื้นฐาน ร.ร.เมืองเชลียง
[1 สิงหาคม 2557 14:30 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2912 คน

ร่วมเชียร์คณะนักปั่นจักรยานเสือภูเขาใจเกินร้อย Bike For Allศรีสัช
[1 สิงหาคม 2557 14:19 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2463 คน

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ กลุ่มติดบ้าน ติดเตียง ครั้งที่ 6/2557
[1 สิงหาคม 2557 14:10 น.]จำนวนผู้เข้าชม 4036 คน

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนชมปรีดา
[1 สิงหาคม 2557 14:01 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2563 คน

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวรับใบประกาศเกียรติคุณเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน
[1 สิงหาคม 2557 13:56 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2993 คน

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ที่พิการทางสติปัญญา
[1 สิงหาคม 2557 13:43 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2521 คน

ลงนามMOUโครงการสร้างความปรองดองโดยใช้หลักธรรม"หมู่บ้านรักษาศีล 5"
[17 กรกฎาคม 2557 14:05 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2933 คน

กิจกรรมงาน “วันเทศบาล” ประจำปี 2557
[6 พฤษภาคม 2557 14:05 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2919 คน

บรรยากาศการต้อนรับคณะนักปั่นจักรยานทางไกลนานาชาติ ผ่านต.หาดเสี้ยว
[6 พฤษภาคม 2557 13:54 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2271 คน

   1 2 3 4 5 ... 11

สำนักงานเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
309 หมู่ที่3 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130
โทรศัพท์ 055 - 671-122 โทรสาร 055 - 671-122 ต่อ 33
Copyright by hadsiew.com
Engine by MAKEWEBEASY