ITA
    ITA2562
      ITA2563
    โครงสร้างบริหาร
      ทำเนียบผู้บริหาร
      ทำเนียบฝ่ายสภา
      ทำเนียบปลัดเทศบาล
    ทำเนียบบุคลากร
      สำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองวิชาการและแผนงาน
      กองสาธารณสุข
      กองการศึกษา
      งานตรวจสอบภายใน
    โครงสร้างเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
    คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจและจัดทำแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล
    รางานผลการปฏิบัติงาน นายกเทศมนตรี
    ประกาศกำหนดเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    เทศบัญญัติ
      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
      เทศบัญญัติอื่นๆ
    รายรับ-รายจ่าย ประจำปี
      รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ
    แผนพัฒนา
      แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
      แผนพัฒนาสามปี(เดิม)
      แผนพัฒนาสามปี ฉบับเพิ่มเติม
      แผนการดำเนินงาน
      รายงานติดตามและประเมินผลแผน
    แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
     แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
    ประกาศเจตจำนงสุจริต
    กรอบอัตรากำลัง
      แผนอัตรากำลัง 3 ปี
      กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
      ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    รายงานผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
    สรุปจัดซื้อจัดจ้าง
      ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร1)
    แผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
    ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลา
    แผนผังแสดงขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
    ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
      ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลฯ
    คู่มือสำหรับบริการประชาชน
    ท่องเที่ยว/สินค้าของฝาก
      แหล่งท่องเที่ยวบ้านหาดเสี้ยว
      แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
      แนะนำที่กินที่พักบ้านหาดเสี้ยว
    ภาษี
    วัฒนธรรมชาวหาดเสี้ยว
      งานประเพณีวัฒนธรรม
      วิถีชีวิตชาวไทยพวน
      ภูมิปัญญาท้องถิ่น
    กระดานสนทนา
      ข่าวสารรายวัน
      เรื่องราวร้องทุกข์
      แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
      ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    หนังสือพิมพ์
    ไทยรัฐ
    เดลินิวส์
    มติชน
    คมชัดลึก
    ข่าวสด
    ฐานเศรษฐกิจ
    ผู้จัดการ
    รวมลิงค์
การแสดงเจตจำนงสุจริตผ่านเว็บไซต์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
เชิญชวนข้าราชการและประชาชนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ทางออน์ไลน์
สำนักงานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs
ทดสอบภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานศูนย์ลำปาง
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสุโขทัย
หาดเสี้ยวบ้านเรา แฟนเพจ
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 5
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 738
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,422,669
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
29 กันยายน 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
  
10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30       
             
  ภาพกิจกรรม
ประเพณีรดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ (สังขานต์ผู้เฒ่า) สงกรานต์คนแก่ 2557
[2 พฤษภาคม 2557 16:34 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2810 คน

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม ปี 2557
[2 พฤษภาคม 2557 16:30 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2310 คน

บุญบั้งไฟของชาวไทยพวนบ้านหาดสูง 2557
[2 พฤษภาคม 2557 16:25 น.]จำนวนผู้เข้าชม 3292 คน

โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ด้อยโอกาส นางเทียบ กำไร
[2 พฤษภาคม 2557 16:19 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2924 คน

ประเพณีสรงน้ำโอยทาน สงกรานต์ศรีสัชนาลัย ประจำปี 2557
[2 พฤษภาคม 2557 16:15 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2800 คน

เปิดศูนย์ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวก ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557
[2 พฤษภาคม 2557 16:11 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2126 คน

รับโล่อปท.ทำคุณประโยชน์ด้านผู้สูงอายุดีเด่น วันผู้สูงอายุแห่งชาติ
[2 พฤษภาคม 2557 16:07 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2352 คน

รับอปท.ด้านผู้สูงอายุดีเด่น วันผู้สูงอายุแห่งชาติ จ.สุโขทัย 2557
[2 พฤษภาคม 2557 16:00 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2289 คน

งานประเพณีแห่ช้างบวชนาคไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว ประจำปี 2557
[2 พฤษภาคม 2557 15:28 น.]จำนวนผู้เข้าชม 4142 คน

พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน (บัณฑิตน้อย) ประจำปีการศึกษา 2556
[17 เมษายน 2557 11:14 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2594 คน

ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ เส้นบ้านหาดสูง หมู่ที่ 3
[14 มีนาคม 2557 13:55 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2346 คน

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติในหลวง และไหว้พระตามรอยพระร่วง จ.พิจิตร
[6 มีนาคม 2557 16:09 น.]จำนวนผู้เข้าชม 1151 คน

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช อ.ศรีสัชนาลัย
[6 มีนาคม 2557 16:02 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2990 คน

งานเฉลิมพระเกียติรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวามหาราช
[6 มีนาคม 2557 15:48 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2303 คน

โครงการอบรมทำขนมไทย
[6 มีนาคม 2557 15:42 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2655 คน

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติในหลวง
[6 มีนาคม 2557 15:38 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2453 คน

โครงการรักษ์สุขภาพดีสตรีมีสุข ออกกำลังกายยางยืด ยืดชีวิตพิชิตโรค
[6 มีนาคม 2557 15:32 น.]จำนวนผู้เข้าชม 4139 คน

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวปรับปรุงเสริมขยายถนนคอนกรีต ถนนอุดรพัฒนา
[24 กุมภาพันธ์ 2557 15:15 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2873 คน

โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กิจกรรมปั่นจักรยาน ประจำปี 2/2557
[24 กุมภาพันธ์ 2557 15:09 น.]จำนวนผู้เข้าชม 3036 คน

ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลทุ่งเสลี่ยมเยี่ยมชมศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
[24 กุมภาพันธ์ 2557 14:59 น.]จำนวนผู้เข้าชม 3347 คน

ร่วมพิธีเปิดงานประเพณี ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จ.สุโขทัย 2556
[24 กุมภาพันธ์ 2557 14:50 น.]จำนวนผู้เข้าชม 3854 คน

ร่วมจัดนิทรรศการเตรียมความพร้อม สู่สังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย กทม.
[24 กุมภาพันธ์ 2557 14:42 น.]จำนวนผู้เข้าชม 4002 คน

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ กลุ่มติดบ้านติดเตียง ครั้งที่ 7/2556
[24 กุมภาพันธ์ 2557 14:39 น.]จำนวนผู้เข้าชม 4442 คน

บรรยากาศพีธีเปิดงานเทศกาลอาหารอร่อย แข่งเรือ(เฮือซ่วง) และการประกวดรางวัลและกีฬาต่างๆ ประประจำปี 2556
[24 กุมภาพันธ์ 2557 14:24 น.]จำนวนผู้เข้าชม 1365 คน

   1 2 3 4 5 ... 11

สำนักงานเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
309 หมู่ที่3 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130
โทรศัพท์ 055 - 671-122 โทรสาร 055 - 671-122 ต่อ 33
Copyright by hadsiew.com
Engine by MAKEWEBEASY