ITA
    ITA2562
      ITA2563
    โครงสร้างบริหาร
      ทำเนียบผู้บริหาร
      ทำเนียบฝ่ายสภา
      ทำเนียบปลัดเทศบาล
    ทำเนียบบุคลากร
      สำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองวิชาการและแผนงาน
      กองสาธารณสุข
      กองการศึกษา
      งานตรวจสอบภายใน
    โครงสร้างเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
    คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจและจัดทำแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล
    รางานผลการปฏิบัติงาน นายกเทศมนตรี
    ประกาศกำหนดเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    เทศบัญญัติ
      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
      เทศบัญญัติอื่นๆ
    รายรับ-รายจ่าย ประจำปี
      รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ
    แผนพัฒนา
      แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
      แผนพัฒนาสามปี(เดิม)
      แผนพัฒนาสามปี ฉบับเพิ่มเติม
      แผนการดำเนินงาน
      รายงานติดตามและประเมินผลแผน
    แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
     แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
    ประกาศเจตจำนงสุจริต
    กรอบอัตรากำลัง
      แผนอัตรากำลัง 3 ปี
      กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
      ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    รายงานผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
    สรุปจัดซื้อจัดจ้าง
      ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร1)
    แผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
    ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลา
    แผนผังแสดงขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
    ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
      ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลฯ
    คู่มือสำหรับบริการประชาชน
    ท่องเที่ยว/สินค้าของฝาก
      แหล่งท่องเที่ยวบ้านหาดเสี้ยว
      แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
      แนะนำที่กินที่พักบ้านหาดเสี้ยว
    ภาษี
    วัฒนธรรมชาวหาดเสี้ยว
      งานประเพณีวัฒนธรรม
      วิถีชีวิตชาวไทยพวน
      ภูมิปัญญาท้องถิ่น
    กระดานสนทนา
      ข่าวสารรายวัน
      เรื่องราวร้องทุกข์
      แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
      ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    หนังสือพิมพ์
    ไทยรัฐ
    เดลินิวส์
    มติชน
    คมชัดลึก
    ข่าวสด
    ฐานเศรษฐกิจ
    ผู้จัดการ
    รวมลิงค์
การแสดงเจตจำนงสุจริตผ่านเว็บไซต์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
เชิญชวนข้าราชการและประชาชนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ทางออน์ไลน์
สำนักงานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs
ทดสอบภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานศูนย์ลำปาง
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสุโขทัย
หาดเสี้ยวบ้านเรา แฟนเพจ
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 64
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,564,515
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
18 มกราคม 2564
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
31             
  ภาพกิจกรรม
จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ สิงหาคม 2556
[16 สิงหาคม 2556 14:17 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2550 คน

นายกเทศมนตรีเป็นประธานงานวันแม่แห่งชาติ ร.ร.หาดเสี้ยววิทยา
[16 สิงหาคม 2556 14:13 น.]จำนวนผู้เข้าชม 3636 คน

ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ตรวจประเมินตลาดสดเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
[16 สิงหาคม 2556 14:09 น.]จำนวนผู้เข้าชม 3196 คน

ประชุมงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2556 เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
[16 สิงหาคม 2556 14:05 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2416 คน

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
[16 สิงหาคม 2556 14:02 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2857 คน

โครงการทำบุญ ตักบาตร ในเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดบ้านใหม่
[16 สิงหาคม 2556 13:51 น.]จำนวนผู้เข้าชม 3003 คน

ผู้แทน อบจ.สุโขทัย ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการปลูกหญ้าแฝก ริมยม
[16 สิงหาคม 2556 13:46 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2586 คน

โครงการยกระดับผลิตภาพแรงงานไทย สาขาการสานปอเชือกกล้วย
[16 สิงหาคม 2556 13:42 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2954 คน

ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
[16 สิงหาคม 2556 10:54 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2602 คน

โครงการแข่งขันกีฬาสีเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2556
[16 สิงหาคม 2556 10:48 น.]จำนวนผู้เข้าชม 3748 คน

เทศบาล และอบต.ท่าพล เพชรบูรณ์ เยี่ยมชมศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
[16 สิงหาคม 2556 10:40 น.]จำนวนผู้เข้าชม 3066 คน

ถ่ายทำวีดีทัศน์ สร้างความเข้าใจกับประชาชน โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก
[16 สิงหาคม 2556 10:35 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2392 คน

โครงการจัดทำหนังสือการ์ตูนนิทานไทยพวนเล่มเล็กเพื่อน้อง
[16 สิงหาคม 2556 10:21 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2861 คน

อบต.ปะตง จันทบุรี เยี่ยมชมศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
[16 สิงหาคม 2556 10:17 น.]จำนวนผู้เข้าชม 3044 คน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซ้อมแผนดับเพลิงร่วมกับสภ.ศรีสัชนาลัย
[16 สิงหาคม 2556 10:13 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2765 คน

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในประเพณีเข้าพรรษา ณ วัดในเขตเทศบาล
[16 สิงหาคม 2556 10:08 น.]จำนวนผู้เข้าชม 779 คน

โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
[16 สิงหาคม 2556 10:00 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2605 คน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในประเพณีเข้าพรรษา
[16 สิงหาคม 2556 09:55 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2669 คน

พิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
[15 สิงหาคม 2556 16:16 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2607 คน

ประชุมโครงการตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคม และสวัสดิการสังคม 2556
[15 สิงหาคม 2556 16:01 น.]จำนวนผู้เข้าชม 3261 คน

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ กลุ่มติดบ้าน ติดเตียง ครั้งที่ 3/2556
[15 สิงหาคม 2556 15:55 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2813 คน

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว จัดสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง
[15 สิงหาคม 2556 15:46 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2896 คน

โครงการชุมชนปลอดขยะและศึกษาดูงานเทศบาลตำบลร้องกวาง
[15 สิงหาคม 2556 15:33 น.]จำนวนผู้เข้าชม 3987 คน

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและศึกษาดูงาน 2556 เทศบาลตำบลสลกบาตร
[15 สิงหาคม 2556 15:29 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2839 คน

   1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 11

สำนักงานเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
309 หมู่ที่3 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130
โทรศัพท์ 055 - 671-122 โทรสาร 055 - 671-122 ต่อ 33
Copyright by hadsiew.com
Engine by MAKEWEBEASY