ITA
    ITA2562
      ITA2563
    โครงสร้างบริหาร
      ทำเนียบผู้บริหาร
      ทำเนียบฝ่ายสภา
      ทำเนียบปลัดเทศบาล
    ทำเนียบบุคลากร
      สำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองวิชาการและแผนงาน
      กองสาธารณสุข
      กองการศึกษา
      งานตรวจสอบภายใน
    โครงสร้างเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
    คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจและจัดทำแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล
    รางานผลการปฏิบัติงาน นายกเทศมนตรี
    ประกาศกำหนดเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    เทศบัญญัติ
      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
      เทศบัญญัติอื่นๆ
    รายรับ-รายจ่าย ประจำปี
      รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ
    แผนพัฒนา
      แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
      แผนพัฒนาสามปี(เดิม)
      แผนพัฒนาสามปี ฉบับเพิ่มเติม
      แผนการดำเนินงาน
      รายงานติดตามและประเมินผลแผน
    แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
     แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
    ประกาศเจตจำนงสุจริต
    กรอบอัตรากำลัง
      แผนอัตรากำลัง 3 ปี
      กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
      ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    รายงานผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
    สรุปจัดซื้อจัดจ้าง
      ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร1)
    แผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
    ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลา
    แผนผังแสดงขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
    ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
      ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลฯ
    คู่มือสำหรับบริการประชาชน
    ท่องเที่ยว/สินค้าของฝาก
      แหล่งท่องเที่ยวบ้านหาดเสี้ยว
      แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
      แนะนำที่กินที่พักบ้านหาดเสี้ยว
    ภาษี
    วัฒนธรรมชาวหาดเสี้ยว
      งานประเพณีวัฒนธรรม
      วิถีชีวิตชาวไทยพวน
      ภูมิปัญญาท้องถิ่น
    กระดานสนทนา
      ข่าวสารรายวัน
      เรื่องราวร้องทุกข์
      แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
      ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    หนังสือพิมพ์
    ไทยรัฐ
    เดลินิวส์
    มติชน
    คมชัดลึก
    ข่าวสด
    ฐานเศรษฐกิจ
    ผู้จัดการ
    รวมลิงค์
การแสดงเจตจำนงสุจริตผ่านเว็บไซต์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
เชิญชวนข้าราชการและประชาชนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ทางออน์ไลน์
สำนักงานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs
ทดสอบภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานศูนย์ลำปาง
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสุโขทัย
หาดเสี้ยวบ้านเรา แฟนเพจ
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 9
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 833
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,422,764
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
29 กันยายน 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
  
10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30       
             
  ภาพกิจกรรม
การประกวดนักร้องและหางเครื่อง อปท.ศรีสัชนาลัย งานวันของดีศรีสัชฯ
[18 พฤศจิกายน 2556 14:12 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2478 คน

โครงการทำบุญ ตักบาตร ในเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
[18 พฤศจิกายน 2556 14:08 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2646 คน

ศูนย์พัฒนาสังคมที่ 64 มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวและทุนประกอบอาชีพ
[18 พฤศจิกายน 2556 14:03 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2291 คน

เทศบาลตำบลเทพนคร เยี่ยมชมศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
[18 พฤศจิกายน 2556 14:00 น.]จำนวนผู้เข้าชม 4986 คน

พิธีเปิดวันของดีศรีสัชนาลัยและเทศกาลอาหารประจำปี 2556
[2 ตุลาคม 2556 15:19 น.]จำนวนผู้เข้าชม 3780 คน

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำงานวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2556
[2 ตุลาคม 2556 15:11 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2946 คน

โครงการเยี่ยมเยือนห่วงใย ใส่ใจถึงบ้าน ประจำปี 2556 เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
[1 ตุลาคม 2556 14:48 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2598 คน

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะและมรดกวัฒนธรรมเชิงท่องเที่ยวแบบ Home Stay
[1 ตุลาคม 2556 14:41 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2502 คน

จัดนิทรรศการต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวต.หาดเสี้ยว@Impact Arena
[1 ตุลาคม 2556 14:36 น.]จำนวนผู้เข้าชม 3409 คน

จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ กันยายน 2556
[1 ตุลาคม 2556 14:30 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2551 คน

โครงการทำบุญ ตักบาตร ในเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดหาดสูง
[1 ตุลาคม 2556 14:27 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2901 คน

การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อ.ศรีสัชนาลัย
[1 ตุลาคม 2556 14:24 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2497 คน

โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวตำบลหาดเสี้ยว ประจำปี 2556
[1 ตุลาคม 2556 14:21 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2513 คน

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฆ่าสัตว์ จำหน่ายเนื้อสัตว์และศึกษาดูงาน ประจำปี 2556
[1 ตุลาคม 2556 14:13 น.]จำนวนผู้เข้าชม 1108 คน

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
[1 ตุลาคม 2556 14:05 น.]จำนวนผู้เข้าชม 4038 คน

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ้านหาดสูง
[1 ตุลาคม 2556 14:01 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2378 คน

ประเมินโครงการรางวัลพระปกเกล้า 2556
[1 ตุลาคม 2556 13:58 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2956 คน

โครงการทำบุญ ตักบาตร ในเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดภูธาตุเจดีย์
[1 ตุลาคม 2556 13:52 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2292 คน

เทศบาลฯรับโล่เชิดชูเกียรติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
[22 สิงหาคม 2556 09:18 น.]จำนวนผู้เข้าชม 823 คน

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว จัดเดินรณรงค์โครงการควบคุมป้องกันไข้เลือดออก
[22 สิงหาคม 2556 09:08 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2372 คน

โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว
[22 สิงหาคม 2556 09:03 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2670 คน

ผู้ว่าฯสุโขทัย มอบบ้าน"ราษฎร์รัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชินี" นางธูป จันทร์รุ่งเรือง
[16 สิงหาคม 2556 15:40 น.]จำนวนผู้เข้าชม 766 คน

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ กลุ่มติดบ้านติดเตียง ครั้งที่ 4/2556
[16 สิงหาคม 2556 15:27 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2765 คน

งานวันแม่แห่งชาติ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
[16 สิงหาคม 2556 14:22 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2331 คน

   1 2 3 4 5 ... 11

สำนักงานเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
309 หมู่ที่3 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130
โทรศัพท์ 055 - 671-122 โทรสาร 055 - 671-122 ต่อ 33
Copyright by hadsiew.com
Engine by MAKEWEBEASY